Ако съм непрофесионален готвач и приготвям храна за домакинства по тяхна поръчка у дома им, трябва ли да регистрирам дейността си?

 In QAдомашно
  • Можете да извършвате дейността неограничено без да уведомявате БАБХ. Тя не подлежи на вписване и контрол от страна на БАБХ. В този случай домакинството е направило своя избор и е взело своето решение да консумира Вашата храна в рамките на дома им.
  • Независимо, че не е необходимо да уведомявате БАБХ за дейността си, трябва да спазвате правилата за хигиена и безопасност на храните, обхванати от европейското законодателство, и в случай на констатирана опасност, носите наказателна или коригираща отговорност.

Нормативно основание

Чл. 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002, гласящ:

„Настоящият регламент се прилага за всички етапи на производство, преработка и разпространение на храни и фуражи. Той не се прилага за първичното производство за лични домакински нужди или за приготвянето в домашни условия, обработката или съхранението на храни за лична домашна консумация.“

Чл. 1, параграф 1, буква а) на Регламент (ЕО) № 852/2004:

„Основната отговорност за безопасността на храните се носи от оператора на предприятие за храни.”

Последни статии

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите