Онлайн обучението по Безопасност на храните на ПЕНДАРА е детайлен курс, който обхваща всички аспекти на законодателството за храните, системите за качество, HACCP и завършва със специфичното им приложение в микро производството на храни.

То е изключително ценно за бизнеса с местни, фермерски, занаятчийски и традиционни храни и отговаря напълно на изискванията на чл. 23 на Закона за храните.

Членовете на Клуб Пендара, преминали успешно теста на HACCP курса имат право да получат Удостоверение за проведено HACCP обучение. То следва да се заяви допълнително на office@localfood.bg с копие на решения тест, за което не се дължат допълнителни такси. Удостоверението (с подписи и печат) се получава на посочен от курсиста адрес в срок до 10 дена.

В интерес на членовете на Клуба, споделяме че най-качествената и комплексна подготовка за бизнеса с местни храни е обучението в Академия Пендара с последващи тренинг турове във ферми и занаятчийници.


Автор на HACCP курса: д-р Илиян Костов, експерт по безопасност на храни и ветеринарни въпроси

Съдържание на курса:

Модул 1: Международно, европейско и национално законодателство по безопасност на храните

1.1. Международно законодателство
1.2. Европейско законодателство
1.3. Основен закон на ЕС за храните
1.4. Официален контрол на ЕС за храните
1.5. Хигиенен пакет – Рег. (ЕС) 852/2004
1.6. Хигиенен пакет – Рег. (ЕС) 853/2004
1.7. Хигиена на фуражите
1.8. Етикетиране на храните и опаковки
1.9. Национално законодателство

Модул 2: Насоки за прилагането на системи за управление на безопасността на храните, обхващащи пререквизитни програми (ПРП)

2.1. Въведение в пререквизитните програми
2.2. Пререквизитни програми
2.3. Стандартизиране на формата
2.4. Наръчник на пререквизитните програми

Модул 3: Насоки за прилагането на системи за управление на безопасността на храните, основани на принципите на НАССР –
въведение

3.1. Въведение в НАССР системата
3.2. Какво е НАCСР?
3.3. НАССР обучение и образование
3.4. НАССР дефиниции
3.5. Основни изисквания на НАССР системата
3.6. Сформиране на НАССР екип
3.7. Описание на продукта
3.8. Диаграма на поточността

Модул 4: Насоки за прилагането на системи за управление на безопасността на храните, основани на принципите на НАССР – принципи

4.1. HACCP принцип 1 – Определяне на опасностите
4.2. HACCP принцип 2 – Определяне на ККТ
4.3. HACCP принцип 3 – Създаване на критичен лимит
4.4. HACCP принцип 4 – Мониторинг
4.5. HACCP принцип 5 – Корективни действия
4.6. HACCP принцип 6 – Верификационни процедури
4.7. HACCP принцип 7 – Документация и записи

Модул 5: Насоки за улесняване и гъвкавост при прилагането на  системите за управление на безопасността на храните в микропредприятията и за търговци на хранителни стоки на дребно

5.1. Ключови моменти за опростена HACCP процедура за микро производството
5.2. Улесняване и гъвкавост при прилагането на HACCP за търговци на хранителни стоки на дребно
5.2.1. Преглед на пререквизитните програми – обобщение
5.2.2. Преглед на пререквизитните програми – блок-схеми
5.2.2.1. Месарски магазин
5.2.2.2. Магазин за хранителни стоки
5.2.2.3. Хлебарница
5.2.2.4. Рибен магазин
5.2.2.5. Сладоледопродавница

Съкращения:

БХ – безопасност на храните
БОХ – бизнес операторите с храни
ДПП – добри производствени практики
ДХП – добри хигиенни практики
КЛ – критичен лимит
ККТ – критична контролна точка
ОК – официален контрол
ПРП – пререквизитни програми
СЖП – странични животински продукти
ТД – техническа документация

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите