1.4. Официален контрол на ЕС за храните

Регламентира се с Регламент (EC) N°882/2004 от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.

Обхват на регламента:

 

 • Осъществяването на официален контрол е общ задължение.
 • Официалният контрол се провежда регулярно на база на оценка на риска и на подходяща честота.

 

Осъществяване на официален контрол. Контролна дейност, методи и техники

 • Проучване на системите за контрол на производството на фуражи и храни и получените от него резултати.
 • Инспекция на: помещенията и инсталациите за първично производство; суровини и съставки и други продукти, използвани за приготвянето и производството на фуражи и храни; полуготови продукти; материали за контакт с храни; етикетирането, представянето и рекламата.
 • Проверки на хигиенните условия за производство на фуражи и храни.
 • Оценка на процедурите за ДПП, ДХП, ДЗП и HACCP като се вземе предвид използването на наръчници, установени в съответствие със законодателството на Общността.
 • Разглеждане на писмени материали и други записи (от значение за оценка на съответствието със законодателството за фуражите и храните).
 • Интервюта с операторите и техния персонал.
 • Разчитането на данните, записани от измервателни уреди в предприятията за производство на храни и фуражи.
 • Проверки, извършени от контролния орган със собствени инструменти за проверка на измерванията, извършени от операторите.
 • Всяка друга дейност, необходима за осигуряване на целите на регламента.

Необходимо е обучение, за да се гарантира, че компетентните органи вземат решения по един и същ начин, по-специално относно прилагането на принципите за анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР).

Официалният контрол следва да се извършва редовно и съразмерно с риска, вземайки под внимание резултатите от проверките, направени от собствениците на предприятията за храни, съгласно програмите за контрол чрез прилагане на системата НАССР или програмите за осигуряване на качество, когато тези програми са съставени така, че да отговарят на изискванията на законодателството в областта на храните. В случай на съмнение, за несъобразяване с изискванията, следва да се извърши ad hoc контрол. Аd hoc контрол може освен това да се извърши по всяко време, дори когато няма съмнения за несъобразяване с изискванията.

Официалният контрол следва да се извършва на базата на документирани процедури, за да се гарантира, че контролът се провежда по един и същ начин и качеството му винаги е високо

Компетентните органи следва да гарантират, че когато в провеждането на официален контрол участват различни контролни единици, са създадени и ефективно се прилагат съответстващи координационни процедури.

Държавите-членки следва да прилагат законодателството в областта на храните, и да наблюдават и проверяват дали съответните изисквания по силата на това законодателство се изпълняват от стопанските субекти на всички етапи на производството, преработката и разпространението на пазара. За целта следва да се организира официален контрол.

Компетентните органи в областта на извършването на официален контрол са безпристрастни и ефективни. Те трябва да разполагат с достатъчно на брой служители с подходяща квалификация и опит и да притежават необходимите съоръжения и оборудване за надлежното изпълнение на своите задължения.

Официалният контрол следва да се извършва с помощта на подходящи техники, разработени за тази цел, които включват обичайни проверки по надзора и по-интензивен контрол, като например инспекции, проверки, одити, вземане на проби и изследване на пробите.

Правилното прилагане на тези техники изисква съответстващо обучение на персонала, който извършва официалния контрол.

 


Регламент (EC) Nо 2017/625 от 15 март 2017 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита.

Регламентът заменя и отменя Регламент 882/2004, като:
– има за цел да модернизира и опрости системата за официален контрол;
– определя хармонизирани на равнището на ЕС правила, с които се въвежда всеобхватен и последователен подход към официалния контрол по цялата агрохранителна верига.

Основни нови акценти в Регламента:

 

 • обединяване в единен регламент правилата относно официалния контрол в конкретни области, който към настоящия момент се урежда от отделни групи правила (т.е. контрола по отношение на здравето на растенията, контрола на остатъците от ветеринарномедицински продукти в живи животни и животински продукти);
 • намалява се административната тежест, като се премахват ненужните изисквания и се дава възможност за по-гъвкав подход в определени ситуации, например като не се изисква пълна акредитация за официални лаборатории в извънредни случаи;
 • включват се методите за вземане на проби и за лабораторни анализи, изследвания и диагностика в секторите, влизащи в обхвата на регламента, което означава, че те ще подлежат на официален контрол, надзор и мониторинг;
 • включва се набор от общи и всеобхватни правила за контрол по отношение на животните и стоките с произход от държави извън ЕС;
 • укрепват се и се изясняват правилата относно административната помощ и сътрудничество, и същевременно се повишава тяхната полезност и ефективност като инструмент за борба със случаите на несъответствие в трансграничен мащаб

Регламентът изисква от държавите членки да гарантират наличието на адекватни ресурси за осъществяване на официален контрол от страна на компетентните органи. Той запазва настоящата система на задължителни такси, като обхватът ѝ се разширява така, че да включи по-голямата част от официалния контрол (микропредприятията обаче ще бъдат освободени от плащането на тези такси). Също така регламентът създава и нова интегрирана система за управление на информацията за официалния контрол, което ще позволи по-добър обмен на информация, данни и документи между компетентните органи и между тях и Комисията.

 

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.