1.5. Хигиенен пакет – Рег. (EC) 852/2004

Хигиенния пакет касае задълженията към производителите на храни.

Регламент (EC) 852/2004 от 29 април 2004

Регламентира хигиената при производството на хранителни продукти. Известен е още като H1
Регламент

Ключови елементи:

 • Всички оператори на храни прилагат H1 регламента.
 • Прилага се на всички етапи от хранителната верига.
 • Задължения на операторите на храни.
 • Ръководство за добра хигиенна практика
 • HACCP – не за производството на суровини, всички принципи са включени
 • Регистрация на всички помещения, но одобряване на определена група оператори на храни
 • Микробиологични критерии
 • Изисквания за температурен контрол- поддържане на хладилна верига
 • Внос – чл. 3-6 на този Регламент и чл. 12 of Рег. 178/2002

Изключения от регламента:

 • Първично производство на храни за домашно ползване.
 • Домашно производство, обработка или складиране за лична употреба у дома.
 • Директна доставка от производителя на малки количества първични продукти до крайния потребител или на местни обекти за търговия на дребно.

Общи и специфични мерки:

 • Пререквизити: Членове 3 и 4 и Приложение I (първично производство) и Приложение II ( всички производители без  първичното производство).
 • HACCP: член 5
 • Регистрация или одобряване: член 6 и член 31 от  Рег. 882/2004
 • Ръководства за добра хигиенна практика: членове 7 и 8
 • Ръководство на Европейската комисия  за прилагане на определени изисквания на Рег. 852/2004
 • Наръчник на Европейската комисия по прилагане на процедури свързани с HACCP принципите

Специфични хигиенни мерки – Член 3: Задължения на операторите:

Операторите трябва да гарантират, че всички етапи от производство, преработка и разпространение на храни са под техен контрол и отговарят на съответните хигиенни изисквания, определени в настоящия регламент.

Член 4: Общи и специфични хигиенни изисквания

Операторите от първичното производство трябва да изпълняват изискванията на Приложение I

Всички останали оператори изпълняват общите изисквания за хигиена (Приложение II)

Пререквизитни програми, включващи между другото:
– Общи изисквания към помещенията за производство на храни (изключения за подвижните щандове)
– Специфични изисквания към помещенията, където храните са подготвяни, обработвани и преработвани (изключения за excluding зони за хранене и подвижни щандове)
– Изисквания към транспортирането на храни, оборудването, хранителните отпадъци, водоснабдяването, личната хигиена, преработката (производствения процес), опаковането, пакетирането, топлинната обработка, обучението на персонала и специфичните изисквания от Рег. 853/2004 за храни от животински произход

Ръководства за добра хигиенна практика

Държавите членки насърчават разработването и използването на ръководства за добри хигиенни практики, които се ползват на принципа на доброволното прилагане.

Те са разработени и разпространени по сектори за производство на храни.

Изработени са след консултации с всички заинтересовани страни и на база на Codex Alimentarius.

HACCP прилагане

Член 5 изисква операторите на предприятия за храни да въведат, прилагат и поддържат постоянна процедура, основана на анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР)

Това изискване се прилага само от оператори на предприятия за храни, които осъществяват етап от производството, преработката и разпространението на храни след първичното производство и тези операции, свързани с първичното производство.

 • Член 5(1): процедури базирани на принципите на HACCP
 • Член 5(2)(g): изискването за създаване на документация и съхранение на записите  трябва да бъдат съизмерими с характера и размера на предприятието за храни
 • Член 5(5): предвижда възможност за приемане на мерки за улесняване на прилагане на HACCP от някои оператори на предприятия за храни-  използване на НАССР наръчници

HACCP гъвкаво приложение

Изложение 15 осигурява достатъчна гъвкавост при прилагането му, включително в малките предприятия, основано на принципите на НАССР, съдържащи се в Codex Alimentarius

Важно:

 • При невъзможност да се идентифицират ККТ за определени процеси при производството на храни, тогава ДПП могат да заменят мониторинга на ККТ
 • Изискването на определяне на ‘критичния лимит’ не предполага необходимост от фиксиране на числена граница за всеки случай
 • Изискването за съхранение на документи следва да бъде гъвкаво, за да се избегнат ненужни тежести за много малки предприятия

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.

© 2024 Пендара