2.1. Въведение в пререквизитните програми

В този модул ще ви запознаем с насоките за прилагане на системите за управление на безопасността на храните, обхващащи пререквизитните програми (ПРП).

С член 4 от Регламент (EC) 852/2004 относно хигиената на всички храни, от бизнес операторите с храни  (БОХ) се изисква да спазват общите хигиенни разпоредби, определени в приложение II към него.

Те са допълнени от специфични хигиенни разпоредби за храните от животински произход, предвидени в Регламент (ЕО)853/2004 (2).

Тези разпоредби представляват т.нар. пререквизитни програми:  Съгласно допълнение 1 на известието на Комисията:
ДХП (добри хигиенни практики), ДПП (добри производствени практики): пакет от превантивни практики и условия за осигуряване на безопасността на произвежданите храни.
В ДХП се подчертава по-скоро необходимостта от хигиена, а при ДПП акцентът пада върху правилните работни методики.
Повечето ПРП (всички тези, споменати в приложение I) са ДХП или ДПП.
Понякога не се прави разграничение между ДХП и ДПП, като всички превантивни мерки се наричат „ДПП“.

Национални насоки в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 852/2004

Използването на наръчници за добри практики може да помогне на
бизнес операторите с храни да контролират опасностите и да демонстрират съответствие с изискванията. Те може да се прилагат от всеки отрасъл на хранително-вкусовата промишленост и най-вече, когато обработката на храните се извършва според добре познати процедури, които често са включени в обичайното професионално обучение.

Компетентните органи следва да разгледат възможностите сами да разработят насоки, по-специално в отрасли, в които няма организации на заинтересованите страни, или за дейности, обичайно извършвани от малки или микропредприятия с потребност от някои характерни за областта насоки, на които да се основава тяхното специфично предприятие.

Насоки на ЕС в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 852/2004

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.