Изисквания към изграждането и устройството на помещенията и технологичното оборудване

 In Безопасност на храните

В помещенията, в които се приготвят, обработват и преработват храни трябва да е осигурено следното:

1. Водоснабдяване, ефективна вентилация, канализация, осветление, санитарни помещения. Трябва да е осигурено необходимото количество топла и студена вода, която идва от централен водоизточник и е за питейно битови цели.
В обекта трябва има изградена ефективна аспирация. Вентилационните отвори, както и подовите сифони да са оборудвани с предпазни решетки/филтри. Осветителните тела да са обезопасени.

2. Стените, таваните и прикрепените към тях висящи конструкции и инсталации да са конструирани и изпълнени по начин, който не допуска натрупването на прах, образуването на кондензати и плесени, и да са удобни и достъпни за почистване и обработка с дезинфекционни и антигъбични средства.

3. Прозорците да са направени от конструкция, която не допуска събирането на прах и позволява ефективно почистване и дезинфекция, отварящите се части да не допускат навлизането на вредители в помещенията. Там, където отворени прозорци могат да причинят замърсяване, те остават затворени и неподвижни по време на производство.

4. Вратите да са с гладка повърхност, позволяващи влажно почистване и дезинфекция, конструкция им да осигурява плътното затваряне и защита срещу гризачи.

5. Помещенията, всички повърхности, оборудването и инвентара, влизащи в контакт с храните да са изработени от гладки, миещи се, устойчиви на корозия и нетоксични материали, позволяващи извършването на качествено и лесно почистване и дезинфекция. Всички помещения, контактни повърхности и технологично оборудване, се почистват и дезинфекцират съгласно изготвения план-график, както и при необходимост.

6. Помещението да е изградено и оборудвано по начин, който не позволява кръстосано замърсяване на почистения и дезинфекциран инвентар. Осигурено е достатъчно работно пространство за извършване на производствени и търговски дейности в съответствие с хигиенните норми и изисквания.

7. Да бъдат осигурени необходимите температурни условия за съхранение на храните. Хладилните съоръжения да са оборудвани с устройства за отчитане на температурата. Термометрите да не съдържат стъкло или живак.

8. Да има достатъчен брой рафтове, шкафове и стелажи за безопасно съхранение на храни, които не изискват температурен режим на съхранение. Да бъде осигурено разделно съхранение на отделните групи храни.

9. Санитарните възли да са със струйно отмиване, изградени без директна връзка с помещенията, в които се предлагат, обработват или съхраняват храни.

10. На местата в обекта, където е необходимо да са осигурени мивки с топла и студена вода, за измиване на ръце. Те са оборудвани с миещи и дезинфекционни препарати, както и с кърпи за еднократна употреба за подсушаване на ръцете.

11. Почистването и дезинфекцията на отделните помещения и контактни повърхности да се извършва ръчно, със съответните препарати, в зависимост от вида на обработваната повърхност. Препаратите да се използват съгласно дадените указания от производителя. Всички препарати, използвани за почистване и дезинфекция да са етикетирани и съпроводени с необходимите документи. Препаратите, както и инвентара за почистване да се съхраняват на определените за целта места.

12. Твърдите отпадъци да се събират в полимерни торби за еднократна употреба и съдове с плътно затварящи се капаци. Изнасянето на отпадъците да става чрез изхвърлянето им в контейнери, намиращи се извън обекта.

Оборудването, използвано за хладилно съхранение на храните, има критично значение за осигуряването на безопасността на храните. Ниските температури под 4°C забавят растежа и размножаването на бактериите. За осигуряване нормалното функциониране на оборудването трябва да са назначени отговорни лица по програмата (за микро бизнеса отговорното лице най-често е самият собственик).

Поддържането на оборудването се базира на указанията, посочени от производителя му.

Какви помещения и оборудване са си осигурили вече действащите микро бизнеси?
На тези въпроси отговарят диаграмите по-долу с цел да ориентират стартиращите с нови хранителни обекти да изберат оптимални помещения и оборудване.

Проучването е отворено за нови отговори, с което приканваме всички с действащ микро бизнес да помогнат на начинаещите като отделят 5 минути, за да го попълнят. Отговорите
се визуализират автоматично в диаграмите тук.

 

Автор: Вяра Вягова

Последни статии

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите