Мога ли да предлагам домашно приготвена храна на фестивали, събори и празници?

  • Ако това предлагане е спорадично, не е организирано като бизнес и е, примерно, в рамките на не повече от 10 пъти годишно, не е необходимо да уведомявате БАБХ. Дейността не подлежи на вписване и контрол от страна на БАБХ.

  • Ако искате да предлагате домашно приготвена храна на фестивали повече от 10 пъти годишно, ще е необходимо да впишете дейността си в БАБХ.

  • Независимо колко пъти в годината предлагате домашно приготвена храна на фестивали, трябва да спазвате правилата за хигиена и безопасност на храните, обхванати от европейското законодателство, и в случай на констатирана опасност, носите наказателна или коригираща отговорност.

Нормативно основание

Tочка 9 в преамбюла на Регламент (ЕО) № 852/2004 гласи:

„Правилата на Общността не следва да се прилагат нито към първичното производство за лична домашна употреба, нито към домашното приготвяне, боравене с или съхранение на храни за лична консумация в домашни условия. Още повече, те следва да се прилагат само за предприятия, чиято концепция включва известна продължителност на дейностите и известна степен на организираност.”

Чл. 1, параграф 1, буква а) на Регламент (ЕО) № 852/2004:

„Основната отговорност за безопасността на храните се носи от оператора на предприятие за храни.”

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.