Мога ли да предлагам срещу заплащане домашно приготвена храна на гости у дома си?

  • Тази дейност е в частната сфера, поради което не подлежи на вписване и контрол от страна на БАБХ. Не е необходимо да уведомявате БАБХ. Вашите гостите са информирани, че ще приготвят и консумират храна в домашни условия. Те са направили своя избор и са взели своето решение да консумират храната в рамките на дома ви.

  • Независимо колко пъти в годината предлагате домашно приготвена храна на гости у дома си, трябва да спазвате правилата за хигиена и безопасност на храните, обхванати от европейското законодателство, и в случай на констатирана опасност, носите наказателна или коригираща отговорност.

Нормативно основание

Чл. 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002, гласящ:

„Настоящият регламент се прилага за всички етапи на производство, преработка и разпространение на храни и фуражи. Той не се прилага за първичното производство за лични домакински нужди или за приготвянето в домашни условия, обработката или съхранението на храни за лична домашна консумация.“

Чл. 1, параграф 1, буква а) на Регламент (ЕО) № 852/2004:

„Основната отговорност за безопасността на храните се носи от оператора на предприятие за храни.”

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.