Наръчник за лична хигиена на персонала

 In Безопасност на храните

Добрата лична хигиена на работещите с храни е критична предпазна мярка срещу възникването на хранителни заболявания у потребителите. Поради тази причина, служителите на обекта трябва да спазват правилата за лична хигиена, което би допринесло за предлагането на безопасни храни на потребителите.

Преди да постъпи на работа и да сключи трудов договор, всяко наето лице в обекта трябва да представи комплект от документи, който включва изрядно оформена здравна книжка с медицинскосвидетелство. Всяко постъпило на работа лице се запознава с длъжностната си характеристика и задължително я подписва.

Всяко лице, заето в производството и търговията с храни, подлежи на предварителни и периодични медицински прегледи. Горепосочените лица съхраняват при себе си или в обекта личните си здравни книжки с нанесените резултати от извършените медицински прегледи и ги представят за проверка при поискване от контролните органи.

Правилата, относно поддържането на лична хигиена, се прилагат в еднаква степен за всички служители, работещи с хранителни продукти, включително и ръководния персонал. Служителите трябва да бъдат запознати с тези правила и да се следи за тяхното изпълнение.

Всеки работник е длъжен да поддържа високо ниво на личната си хигиена по време на работа.

Абсолютно задължително е работника да носи чисти работни дрехи в светли тонове.

Цели и задачи за изпълнение:
– Осигуряване на чисто работно облекло, ръкавици и други необходими прибори и консумативи.
– При преработката и предлагането на храната се използват лични предпазни средства (ръкавици).
– Обучаване на всички служители за формиране на хигиени навици.
– Стриктно контролиране на здравословното състояние и личната хигиена на служителите, с цел предотвратяване на възможността от вторично замърсяване на храните с патогенни микроорганизми, чрез ръцете и дрехите на служителите.
– Изготвяне на процедура, относно поддържането на лична хигиена.
– Редовно заверени здравни книжки за лицата, участващи в преработката и предлагането на храните.
– Водене на отчетност на личните здравни книжки.
– Недопускане на работа на служители в недобро здравословно състояние и нечисто работно облекло.

Мониторинг

КАКВО Личната хигиена на всеки служител.
Здравословното състояние на персонала
КОГА Периодични проверки по време на работния процес.
КАК Визуално
КОЙ Оторизираните за целта лица

Коригиращи действия
Всяко нарушение на изискванията по програмата налага предприемането на коригиращи действия като:
– Смяна на мръсно работно облекло с чисто.
– При заболяване, свързано с вирусна инфекция служителят веднага се отстранява от работа.
При чести пропуски на персонала по програмата се провежда повторно обучение на персонала.

Документация
– Програма „Лична хигиена на персонала”
Заповед за определяне на отговорник по програмата
– Лични здравни книжки на служителите
Инструкция за основни правила на поведение и вътрешен ред и хигиена
Инструкция за измиване на ръцете
– Контролен лист: хигиена на персонала

 

Автори: Вяра Вягова и проф. Ангел Ангелов

Последни статии

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите