Наръчник за санитарно-хигиенно поддържане на обекта

Този наръчник ще ви помогне да планирате програма за санитарно-хигиенно поддържане на вашия малък обект.

Целта на програмата е недопускане на замърсяване на храните в обекта.
1. В обекта се поддържа строг санитарен режим.
2. Отговорникът или упълномощено от него лице трябва да почиства, мие помещенията и съоръженията. В процеса на работа /минимум един път на всяка смяна/ се извършва основно почистване и измиване на пода и работните повърхности.
3. Прилежащата територия на търговския обект се почиства системно, а сметта и отпадъците се събират в закрити съдове и се изхвърля редовно с цел предпазване от вредители /насекоми, гълъби и др./.
4. Търговският инвентар се почиства и измива с топла вода и миещи средства ежедневно след приключване на работа. Технологичното оборудване се почиства след максимално разглобяване. Почистването се извършва ръчно.
5. Стените на помещението се боядисват периодично при нужда.
6. В обекта не се допускат места за развъждане на мухи /отпадъци, съдове за смет/.
7. Основното почистване на обекта и прилежащите територии се осъществява сутрин, преди започването на работния процес по продажба на хранителните продукти. Поставят се кошчета за отпадъци с капаци.
8. Подборът на миещите средства, инвентарът и пособията за миене се съхраняват на строго определени места, които нямат пряка връзка с работните помещения и амбалажа.
9. Отпадъците се изхвърлят редовно в контейнер, извън обекта, като се спазва времева бариера, с цел да не се пресича пътя на отпадъците с този на храните. Когато зареждането с храни се осъществява сутрин, изхвърлянето на боклука става на обяд или вечер.

Цели и задачи за изпълнение:
Да бъдат ефикасно почиствани и измивани всички помещения в обекта, инвентара и технологичното оборудване, за което са разработени следните подпрограми:
1. Подпрограма за почистване, измиване и дезинфекция на помещенията, инвентара и технологичното оборудване
2. Подпрограма правилно съхранение на използваните химикали

Подпрограма за почистване, измиване и дезинфекция на помещенията, инвентара и технологичното оборудване

Почистването и дезинфекцията на работните помещения се извършва в края на работния ден, след приключване на работата или в междинните / почивките от работните процеси.

Почистването се извършва в следния ред и при необходимост:
1. Сухо почистване – отстраняване на сухите замърсители от пода – чрез измитане, като отпадъците се събират в чували.
2. Изнасяне на съдовете за смет.
3. Изтриване на праха от первазите и тръбите с влажна кърпа.
4. Измиване на умивалниците и батериите с четка и подходящ миещ препарат.
5. Измиване на работните маси и технологичното оборудване с подходящ детергент.
6. Измиване на вратите с детергент.
7. Измиване на пода с детергент.

Периодично се почистват таваните на помещенията като се спазва последователността: таван – стени – первази-работни маси-технологично оборудване-под.

Извършените процедури се отбелязват в чек-лист или дневник за почистване от отговорника по изпълнение на програмата. Попълнените чек-листове или дневник се съхраняват в обекта.
Отговорността по спазване режима на почистване, измиване и дезинфекция се носи от персонала, а контролът се упражнява ототговорника по програмата.

Подпрограма правилно съхранение на използваните химикали
Детергентите, дезинфектантите, инвентара и пособията, използвани за миене, се
съхраняват отделно на предназначено за целта място.
Химикалите се използват съгласно придружаващите ги инструкции, сертификати и
други документи от фирмата производител.
Не се приемат химикали с увредена опаковка или изтекъл срок на годност.
Всички опаковки на използваните в обекта химикали трябва да са с етикет.
Препарати и химикали, одобрени за използване са:
1. Почистващи препарати – прахообразни, течни, пасти и гелове за почистване, спрейове
2. Дезинфектанти – препарати, разрешени за употреба от МЗ
Всички препарати се съхраняват в заключено помещение или шкаф, извън помещенията, в които се съхраняват, обработват или продават храни.

Отговорното лице следи за изпълнението на всичко по-горе изброено.
При започване на работа, персонала се обучава като обучението за използване на
почистващите препарати е част от началния инструктаж за заеманата длъжност.

[mk_table]Мониторинг

КАКВО Чистота на помещенията, контактните повърхности, оборудването и инвентара в обекта
КОГА Ежедневен визуален контрол
КАК Визуално
КОЙ Оторизираните за целта лица

[/mk_table]

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.

© 2024 Пендара