Насоки за документацията в хранителния обект

Производителите и търговците на храни трябва да водят документация за извършената дейност за осигуряване безопасността на храните. Документацията е съществена и неразделна част от Пререквизните програми за добри производствени и хигиенни практики.

Доброто оформление и прилагане на документацията точно показва по какъв начин се обменя информацията и се решават възникналите проблеми в обекта. От друга страна, по този начин се намалява риска за допускане на грешки, характерен за устното общуване и се дава възможност за обратно проследяване пътя на храните.

Документирането на постъпилите сигнали и оплаквания от страна на потребителите предоставя своевременна информация за настъпващи проблеми и позволява предприемането на бързо и своевременно изтегляне на продукта от пазара.

От друга страна точно водената технологична документация представлява средство за контролните органи да проследят изпълнението на добрите производствени и хигиенни практики за даден период от време, а не само в деня на проверката.

Документацията се състои от:
– Отчетна документация (тетрадки, дневници и други), съдържаща кратко описание на наблюдаваните параметри и техните норми, установените резултати и корективните дейности, които следва да се предприемат в случай, че има отклонения от нормите. Тя трябва да се съхранява в обекта на отговорно пазене и да се предоставя на контролните органи при поискване.
– Пререквизните програми

Воденето на изчерпателна документация е възложено на управителя на обекта. Негово задължение е да упражнява постоянен мониторинг на провежданите мероприятия, да сменя отговорниците за конкретните мерки, да променя фиксираните вече отговорности. Извършвайки това, той проверява всички чек-листове, при нужда променя или добавя съдържанието им или въвежда нови.

Удостоверяването на извършвания постоянен мониторинг се показва в отделен обобщаващ чек лист.

Документация
– Програма Документация
Обобщаващ чек-лист за извършения мониторинг върху системата за безопасност на храните

 

Автори: Вяра Вягова и проф. Ангел Ангелов

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.