Насоки за обучение на персонала

Наръчникът дава насоки за обучение на персонала в хранителния обект.

Персоналът от обекта за хранене се обучава за придобиване на необходимите знания и умения по отношение на изискванията за хигиена и търговия.

Персоналът на обекта трябва да притежава необходимите технически знания, да познава програмите и инструкциите, да е обучен за обща и лична хигиена и за работа при безопасни и здравословни условия на труд.

При постъпване на работа на всеки служител се предоставя длъжностна характеристика за съответната заемана длъжност, с която той се запознава, след което се подписва, че е запознат.

На новопостъпилите се провежда инструкция и въвеждане в работата. Постъпилите на работа преминават през обучение на следните теми:
– Правила, изисквания, методи на контрол на внедрените добри практики в обекта
– Технически и технологични особености, необходими за производството, съхранението и търговията на качествени безопасни храни

План за обучение
Този план има за цел да постигане по-високо ниво на компетентност на персонала итрябва да гарантира придобиването на знания, съответстващи на работната среда и изискванията на нови нормативни документи.

Отговорникът по програмата визуално контролира служителите и провежда периодични интервюта/срещи с тях, с оглед преценяване на техните способности.

Обученията целят да запознаят персонала със следното:
1. Особености на обекта и общи правила за безопасност на храните.
2. Порядък и спазване на вътрешния ред в обекта.
3. Спазване на личната и общата хигиена.
4. Процедури за миене и дезинфекция на ръцете и ползване на тоалетна по време на работа.
5. Входящ контрол на храни и опаковъчни материали.
6. Разделно съхранение на суровини от животински и растителен произход.

Видове обучения по програмата:
1. Начално обучение по Добри практики. Извършва се при постъпване на работа. То включва: сведения за фирмата, лични права и задължения, изисквания за поведението по време на работа, изисквания към работника, свързани със служебната му характеристика.
2. Обучение на място – за усвояване на необходимите трудови умения.

Мониторинг:

Отговорникът на обекта следи за прилагането и изпълнението на добрите практики
в зависимост от вида обучение и потребности.

Чрез дискусии се проверяват знанията на персонала след проведеното обучение. Постоянно се наблюдават дейностите:
– по продажба на хранителните продукти;
– организацията на работа за недопускане на замърсяване на произведените изделия с чужди вещества;
– безопасност при работа с химикали;
– поддържане на производствената хигиена;
– поддържане на лична хигиена и поведение;
– поддържане на хигиената на битовите помещения в обекта (наличие на мивка, препарат, хартиена кърпа);
– правилното съхранение и транспортиране на храните;
– попълване на чек-листове или дневници.

Коригиращи действия:
При системни незнания, незаинтересованост и груби нарушения на трудовата дисциплина,лицето се освобождава от работа.

Документация
1. Списък на лицата, запознати с програмата за самоконтрол
2. Заповед за определяне на отговорник по програмата
3. План за обучение
4. Чек-лист за обучение на персонала
5. Протоколи/сертификати от проведен курс на обучение в или извън обекта
6. Декларации за преминат начален инструктаж

 

Автори: Вяра Вягова и проф. Ангел Ангелов

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.

© 2024 Пендара