Насоки за проследяемост и изтегляне на храни

В търговския обект се приемат храни със запазени опаковки, етикети и маркировка и се съхранява информация за доставчика, с цел обратна връзка при необходимост.

Съхранява се пълна документация за идентифициране на всеки продукт – правилно етикетиране на всяка партида.

Съхраняват се постъпили жалби и оплаквания от потребителите и документиране на предприетите мерки при случай на рекламация.

При съществуващ риск продуктът се спира от продажба, като цялата партида се поставя под възбрана, докато бъде преработена или унищожена.

С цел недопускане разпространението на опасни стоки на пазара при кризисна ситуация, в обекта се прилага “Инструкция за изтегляне на опасни стоки”.

Процедурата описва:
– имената и адресите на отговорните за изтеглянето лица
– методът на идентифициране на стоката за изтегляне
– начини за уведомяване на партньорите и потребителите

В търговският обект трябва да има създадена организация след подаване на сигнал от фирма или държавен орган, дадената стока да се спре незабавно от преработка или продажба.

Задачи за изпълнение:
– Стриктно изпълнение на програма ”Входящ контрол при прием”.
– Изтегляне на опасна храна/стока от пазара, с цел даване на бърз отговор на кризисна ситуация.
– Уведомяване на клиентите и компетентните органи при необходимост, за възникнал здравен риск за потребителите.
– Предлагане на храни, които са правилно етикетирани и маркирани.
– Изготвяне на “Инструкция за изтегляне на опасни стоки” в обекта.
– Определяне на отговорник по кризисни ситуации.
– Обучение на отговорника и персонала относно стъпките, които се вземат по време по кризисни ситуации.Мониторинг

КАКВО Приемане и предлагане на правилно етикетирани храни.
Придружителни документи на храните.
Стриктно водене на работния дневник за обработваните продукти.
КОГА Ежедневно водене на документите.
При всяка доставка проверка на външния вид на продуктите.
КАК Визуално
КОЙ Оторизираните за целта лица

Коригиращи действия
– Отстраняване на неправилно етикетирани храни и такива без етикет.
– При здравен риск за потребителите спиране и изтегляне от продажба на дадения продукт.
– Контрол върху върнатите партиди.
– Информиране на потребителите.
– Идентификация и обратна проследимост на суровините и материалите с цел уточняване причините за възникналия инцидент.
– Предприемане на мерки за недопускане на подобен инцидент и предотвратяване на нежелателните последици за крайния потребител;

Документация
– Програма ”Проследяемост и изтегляне на храни”.
Заповед за определяне на отговорник по кризисни ситуации.
Инструкция за изтегляне на опасни стоки.
– Дневник за постъпили жалби и рекламации (продава се в книжарниците)
Дневник за изтеглени храни

Опасности, пораждащи риск от замърсяване на храните
– Работа със случайни доставчици и производители на храни и напитки.
– Съхранение на храни в неподходящ склад и неподходящи условия.
– Липса на контрол върху състоянието и качеството на храните при получаването.
– Невярна информация върху етикетите на хранителните стоки за съхранение, годност и съдържание.
– Допускане на вредители и гризачи до складовите площи, пренебрегвайки хигиенните изисквания за дезинфекция и дератизация.
– Лоша лична хигиена на персонала.

Контролни мерки
1. Персоналът приема единствено проверени доставчици по документи, сертификати, технически спецификации, документи. Некоректните доставчици се отстраняват.
2. При продажбите се осигурява ежедневен хигиенен контрол: от влизане на хранителни продукти в обекта през контрол на съхранението им, до продажбата им.
3. Персоналът не приема в обекта по-голямо количество стоки от капацитета на монтираните за целта поставки, стелажи и хладилни съоръжения. Стоките се съхраняват съгласно указанията на производителяи сроковете за годност, извършва се строг контрол върху температурния режим.
4. Забранено е приемането на храни в замърсен амбалаж.
5. В търговския обект е осигурен професионален контрол над насекоми, гризачи и др. чрез сключен договор със специализирана фирма

 

Автори: Вяра Вягова и проф. Ангел Ангелов

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.