Насоки за технологична преработка и съхранение

Наръчникът дава насоки за технологичната преработка, условията и сроковете на съхранение на готовата кулинарна продукция във вашия малък обект.

Технологичната обработка на суровините се извършва по начин, който осигурява запазването на качеството, хранителната и биологичната им стойност и не довежда до замърсяването им с механични примеси, химични вещества и микроорганизми и създаването на условия за поява на нежелани органолептични, физико-химични, микробиологични и биохимични промени в тях.

Спазват се изискванията за разделяне по място/време на отделните операции по приготвяне на храните (подготовка на суровини, приготвяне на крайния продукт).

Подготовката на суровини се разделя по място/време от другите дейности, извършващи се в обекта. Спазват се процедурите по измиване на храни. Спазва се поточността на технологичния процес при преработка на храните. Обработката и производството на храните без термична обработка се разделятпо време и място от обработката и производството на храни с термична обработка. Спазват се заложените параметри температура/време при преработката на храните. Спазват се заложените параметри за температура и срок на съхранение на храните.

Първичната обработка на суровините се извършва в обособени и обозначени помещения или работни места.
Месните, млечните, рибните, яйчните и растителните продукти, субпродуктите и птиците се обработват разделно.

Размразяването на суровините се осъществява по начин, който възстановява в максимална степен качествата им преди замразяването.

Не се разрешава размразяването на месо, птици и риба в топла вода или в топлинни апарати.

Пресните яйца се измиват и дезинфекцират преди влагането им в производството на храни.

Бързоразвалящите се храни се съхраняват извън хладилните условия само за времето, необходимо за първичната им обработка и преработка.

В обекта се използват опаковъчни материали, които са разрешени за контакт с храни, не променят качествата на храната и осигуряват защитата й от повреди и замърсяване.

В обекта се прилагат методи на кулинарна обработка на храните, които осигуряват:
– достигане на пълна кулинарна готовност;
– максимално запазване на хранителната и биологичната стойност на вложените продукти;
– унищожаване на патогенни и други нежелани микроорганизми;
– недопускане образуването на вредни вещества и продукти в резултат на топлинната обработка.

Готовата кулинарна продукция се съхранява от момента на приготвянето й до сервирането й на крайния консуматор при условията и сроковете, посочени в инструкцията Условия и срокове на съхранение на готова кулинарна продукция.

Информация за техническите изисквания, които определят влаганите суровини, здравно-хигиенни и качествени показатели и норми, методи за вземане на проби, описание на технологичния процес, начин на опаковане, съхранение и транспорт на храните е предоставена в технологичната документация и системата, основаваща се на HACCP принципите (когато има такава).

[mk_table]Мониторинг

КАКВО
КОГА Ежедневно водене на чек листи
КАК
КОЙ Оторизираните за целта лица

[/mk_table]

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.

© 2024 Пендара