3.4. НАССР дефиниции

Контрол (действие): предприемане на всички необходими мерки, за да се осигури и поддържа съответствието между критериите, заложени в НАССР плана.

Контролни мерки: всяко действие или дейност, които могат да се използват, за да се предотврати или елиминира даден риск при производството на храни или да се намали до приемливо ниво.

Корективни действия: всяко предприето действие, резултат от мониторинга в ККТ, показващ загуба на контрол.

ККТ (критична контролна точка): етап /стъпка/ от производствения процес, където се прилага контрол и е незаменима при предотвратяване или елиминиране на даден риск при производството на храни или неговото намаляване до приемливо ниво.

Критичен лимит (КЛ): критерий отделящ приемливото ниво на безопастност за даден показател.

Отклонение: невъзможност да се отговори на КЛ.

НАССР план: документ изработен според принципите на НАССР целящ осигуряване на контрола на значителните рискове за безопасността на храните.

Диаграма на поточността: систематично представяне на последователност от стъпки или операции, използвани в добива или преработката на отделни продукти.

Риск (опастност): биологичен, химичен или физичен агент или условия за неговото действие, които имат потенциал да увредят здравето на консуматора.

Анализ на опасност: процес на събиране и оценка на информацията за опасности, отнасящи се до съответния хранителен продукт с цел да се реши кои от тях са съществени и кои трябва да бъдат разгледани в НАССР плана.

Мониторинг: провеждане на предварително планирани последователни наблюдения или измервания с цел да се прецени дали съответната ККТ е под контрол, да се направи точен запис с цел използването му в бъдеще за проверка.

Стъпка: точка, процедура, операция, или етап в хранителната система, започвайки от производството на суровините до крайното потребление на продукта.

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.