3.1. Въведение в НАССР системата

В този модул ще ви представим темите:

 • Въведение в НАССР системата
 • Логическа последователност при прилагане на НАССР системата

НАССР система = синоним на безопасност при производството и продажбата на храни

Международно  признат систематичен и превантивен подход, по-скоро поставящ ударението на контрола на биологичните, химичните и физични рискове чрез предвиждане  и предотвратяване на нещо да се случи, отколкото инспекция и тестване на готовия продукт.

Важни събития в историята на възникването на насср системата:

 

 • Теории на W.E. Deming за управление на качеството: Тotal quality management systems (TQM) – считани за главен фактор за подобряване на качеството на японските продукти през 50-те години.
 • TQM- ударение на общия систематичен подход при производството.
 • Цел: повишаване на качеството на произвеждания продукт и понижаване на разходите(себестойността) на производството.
 • 1971г. – първо представяне на програмата – Конференция по безопасност на храните.
 • 1974г. – FDA въвежда принципите при обнародването на изискванията за производството на консервирани храни с ниска киселинност.
 • 1980 г. – НАССР подход започва да се прилага и от други големи производители на храни.
 • 1993 г. – ХХ Сесия на Комисията на К А в Женева  приема Указания за прилагането на система за анализ на опасностите  и критичните контролни точки  ( ALINORM 93 / 13A, Аppendix II)
 • 1997г. – ХХII Сесия на Комисията на К А приема международен препоръчителен код -Общи принципи на хигиената на храните, където на системата НАССР е включена в неговото приложение
 • ISO 22000 Системи за управление на безопасността на храните – изисквания за организации по цялата хранителна верига: въвежда изискванията на ISO 9001,  ДПП и HACCP принципи u

 


Регламент (EC) 852/2004: Хигиена на храните

HACCP: Член 5

Операторите на предприятия за храни въвеждат, прилагат и поддържат постоянна процедура или процедури, основаващи се на принципите на НАССР.

Приложение само за оператори на предприятия за храни, извършващи дейност по производството, преработката и разпространението на храни след първичното производство и тези от свързаните с него операции.

Наръчник на Комисията относно процедурите за изпълнение въз основа на принципите на НАССР.

 


Регламент (ЕС) 853/2004: Хигиена на храните

HACCP: Член 10:

Общите и специфичните изисквания (Приложения II и III) се адаптират или актуализират съгласно ДПП и опита от внедряването на НАССР системите

 


Регламент (ЕС) 854/2004: Хигиена на храните

HACCP: Член 4, параграф 3:

Официалният контрол, посочен в параграф 3  включва одит на добрите хигиенни практики и системата за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки (НАССР).

 


Българско законодателство

Закон за храните Член 18:  

1. Производителите и търговците на  храни  внедряват, прилагат и поддържат система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки.

2. Преглед и актуализация на  системата, в случай на  извършени промени в продукта, процеса като цяло или в който и да е негов етап.

Закон за ветеринарномедицинската дейност- Член 222, параграф 5:

Освен дейностите по държавният ветеринарно-санитарен контрол, официалните ветеринарни лекари извършват и  (изм. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) одити на изпълнението на въведените ДПП за производство и търговия с храни от животински произход и на процедурите, основани на системата за самоконтрол.

 

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.