Общи правила за членство в “Клуб Пендара”

I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия за членство в “Клуб Пендара”, в т.ч. участие във Фермерски пазари “Пендара” и онлайн платформите “Пендара Маркет” и “Пендара на село” (за краткост наричани тук Услуги), както и (2) споразумението между изпълнителят и ползвателите на Услугите (Членовете).

II. ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА УСЛУГИТЕ

2.1. Фондация “ЛокалФууд.бг” с ЕИК 176993833 е организация с нестопанска цел, регистрирана в обществена полза, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Николай Хайтов” №21. Организацията не е регистрирана по ЗДДС.

2.2. Фондация “ЛокалФууд.бг” извършва следните услуги за членовете на “Клуб Пендара” (наречени също Ползватели на Услугите):

  • „Фермерски пазар Пендара – София“ пред Парка “Заимов” на кръстовщето на бул. Мадрид” с бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”, провеждан всяка неделя от 11:00 до 17:00 часа;
  • “Фермерски пазар Пендара – Пловдив” на пл. “Аптека Марица”, провеждан всеки петък от 12:00 до 17:00 часа и всяка събота от 10:00 до 17:00 часа;
  • Онлайн фермерски пазар “Пендара Маркет” – www.market.pendara.bg;
  • Онлайн платформа за селски туризъм “Пендара на село” – www.naselo.bg;
  • Програма за обучение и подготовка на стартиращи малки бизнес инициативи “Академия Пендара”;
  • Директни бизнес партньорства между фермери, занаятчии, стопани на къщи за гости и търговци като ресторантьори, собственици на кафенета, хотели, магазини и инвеститори;
  • Консултации за регистрация и пререгистрация в БАБХ;

2.3. Официални сайтове, връзки и контакти

Пендара

„Фермерски пазари Пендара”

Онлайн фермерски пазар “Пендара Маркет”

Онлайн платформа за селски туризъм “Пендара на село”

Контакти

2.4. Всички приходи на Фондация “ЛокалФууд.бг се реинвестират в основните й дейности, които са записани в нейния устав и отговарят на нейните цели.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия за членство в “Клуб Пендара” са задължителни за всички негови членове.

3.2. С членуването си в “Клуб Пендара” членовете се съгласяват с Общите условия и се ангажират да ги спазват безусловно.

3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Фондация “ЛокалФууд.бг” по всяко време чрез актуализирането им.

3.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия Фондация “ЛокалФууд.бг” ще информира за това членовете на клуба си чрез публикуването и съобщаването на промените.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА “КЛУБ ПЕНДАРА”

4.1. В “Клуб Пендара” могат да членуват физически лица; земеделски производители; занаятчии и юридически лица от браншовете: селско стопанство; производство на храни, вино и пиво; селски, агро и винен туризъм; търговия; ресторантьорство; хотелиерство и инвестиции.

4.2. Във „Фермерски пазари Пендара” и уебсайта “Пендара Маркет” могат да участват:

(1) Регистрирани земеделски производители – физически и юридически лица.
(2) Занаятчии, преработватели на храни, винопроизводители и пивовари с продукти, регистрирани в БАБХ.
(3) Заведения, готвачи и кулинари, предлагащи авторска българска кухня.
(4) Производители на сапуни и козметика, регистрирани като юридически лица и производства.
(5) Творци и занаятчии на традиционни и еко изделия от нехранително естество, но с артистична, културна или историческа стойност.

4.3. Участието във Фермерски пазари “Пендара” се изразява в представяне на собствена продукция от традиционни, занаятчийски, здравословни, етно или автентични храни, вино, бира, алкохолни напитки, както и занаятчийски и натурални нехранителни изделия с артистична стойност; извършване на продажби в заявените места за участие и рекламиране по начин, избран от самия участник, без да нарушава чужди права и добрите нрави.

4.4. Участниците във Фермерски пазари “Пендара” имат право да извършват следните дейности на определените от Изпълнителя места:

(1) Да осъществяват директни продажби на собствената си продукция;
(2) Да излагат своята продукция във вид, който смятат за естетически подходящ;
(3) Да представят продукцията си чрез дегустации, работилници и маркетингови събития;
(4) Да аранжират продукцията си с материали, с които се идентифицират;
(5) Да се договарят директно с търговци, ресторантьори, хотелиери за продажби и представяния на своята продукция в обектите им, да сключват договори и да реализират сделки.

4.5. Участниците във Фермерски пазари “Пендара” се задължават да извършват продажби и презентация единствено на своя продукция.

4.6. Участниците във Фермерски пазари “Пендара” носят своята отговорност като самостоятелен търговски обект, ползващ една обща пазарна площ с другите участници, в т.ч. отговорност за предлаганата продукция, както и за отчетността пред съответните контролиращи институции.

4.7. Участниците във Фермерски пазари “Пендара” са длъжни да осигурят необходимото им оборудване за поддържане безопасността на храните, които предлагат на щанда си, вкл. хладилна и/или топла витрина, както и да поддържат изрядна хигиена на щанда си и да спазва изискванията на Правилника на Фермерски пазари “Пендара”.

4.8. Участниците във Фермерски пазари “Пендара” са длъжни да заемат щанда си и да подредят стоката си най-късно до 30 минути преди началото на всеки пазарен ден. При закъснение повече от 15 минути без да са уведомили за това Изпълнителя, участниците губят определеното им място за щанд и се позиционират в края на редицата.

4.9. В платформата за селски туризъм “Пендара на село” могат да участват:

(1) Регистрирани стопани на стаи, къщи за гости и малки семейни хотели;
(2) Регистрирани земеделски производители с ферми, отворени за гости;
(3) Занаятчии, преработватели на храни, винопроизводители и пивовари с обекти, отворени за гости;
(4) Заведения, готвачи и кулинари, предлагащи автентична местна кухня.

4.10. Участието в “Пендара на село” се изразява в представяне на собствени обекти за настаняване, хранене с автентична местна кухня или посрещане на гости с предлагане на собствена продукция; приемане на резервации чрез онлайн запитвания и домакинстване на организирани от Изпълнителя групови дегустации, посещения и турове.

4.11. В рамките на “Клуб Пендара” и неговите услуги се допуска представянето само на продукция, произведена по екологичен, натурален, здравословен или автентичен начин. Храни, в чийто състав са включени синтетични съставки и ГМО не се допускат. Храните с претенция за “био”/”органик” задължително трябва да бъдат доказани с биологичен сертификат, издаден от оторизиран орган.

4.12. Членовете на клуба, които желаят да ползват Услугите на “Пендара Маркет” и “Пендара на село” се задължават:

(1) Да предоставят на Изпълнителя необходимата информация, снимки, текст и документи, необходими за осъществяване на Услугите;
(2) Своевременно да информират Изпълнителя за промените в обстоятелствата по предходната точка.

4.13. Членовете на “Клуб Пендара” са длъжни да се съобразяват с целите и мисията му – да подкрепя, допринася и развива местното многообразие от традиционни и етно храни, занаяти и култура за устойчиво развитие.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА УСЛУГИТЕ

5.1. Изпълнителят на Услугите има право да получава годишни членски такси и текусщи такси от Членовете на “Клуб Пендара” по реда и условията, уговорени в чл. 2 от настоящия договор

5.2. Фондация „ЛокалФууд.бг” не носи отговорност пред трети лица или пред държавните органи за нередности, допуснати от Членовете на “Клуб Пендара”.

5.3. Изпълнителят се задължава:

(1) Да извършва възложената му посредническа дейност за Услугите с грижата на добрия контрагент;
(2) Да осигурява терена и инфраструктурата за успешно провеждане на Фермерски пазари “Пендара”;
(3) Да осигурява техническата подръжка и актуалността на подадената от Членовете информация в сайтовете на Услугите;
(4) Да поддържа общественият интерес към Услугите като ги рекламира, популяризира и организира съпътстващите им събития или промоции.
(5) Да уведомява Членовете на клуба за всяка промяна в организацията на Услугите.
(6) Да рекламира Членовете на клуба чрез Facebook страниците на Услугите, флаери, покани, събития и др.
(7) Да не разпространява сведенията, представляващи търговска тайна, които са му станали известни при и по повод осъществяваната от него дейност за Услугите;
(8) Да пази търговския престиж на Членовете на “Клуб Пендара”.

5.4. Изпълнителят има право:
(1) Да наблюдава дейността на Членовете на клуба, да дава препоръки, да се намесва при нарушаване на добрия морал и тези общи правила;
(2) При предварителна договорка и условия да приема и реализира предложения на Членовете на клуба към инициативите, свързани с Услугите;
(3) Да променя или допълва някои условия по изпълнението на Услугите с оглед по-успешното им протичане.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Всеки Член на Клуб “Пендара” заплаща годишна членска такса от 120 лева.

6.2. Членството в Клуб “Пендара” се заява само по електронен път чрез попълване на поръчка през pendara.bg/club/ и започва да тече от датата на плащане на годишната такса през сайта или по банков път. Срокът за плащане на годишната такса се отчита от датата на първото ѝ плащане до същата дата на следващата година.

6.3. Ползването на членските Услуги важи само за срока, за който е заплатена таксата, а след изтичането му ще бъдат недостъпни, ако членството не се поднови.

6.4. Всеки участник във Фермерски пазари “Пендара” заплаща текущи такси, както следва:

(1) Такса за участие във Фермерски пазари “Пендара” – София = 60 лв. без ДДС за пазарен ден;
(2) Такса за участие във Фермерски пазари “Пендара” – Пловдив = 30 лв. без ДДС за пазарен ден;

6.5. Таксите за участие във Фермерски пазари “Пендара” се заплащат преди или в началото на пазарния ден. Ако участникът не заплати таксата си в рамките на пазарния ден, губи правото си да продължи участие в пазара.

6.6. Не се допуска преотдаването или замяната на щандове във Фермерски пазари “Пендара” с други или нови участници без изричното съгласие на Изпълнителя.

6.7. Плащането на такси за участие във Фермерски пазари “Пендара” се извършва в брой или по банков път, по банковата сметка на Фондация “ЛОКАЛФУУД.БГ” – IBAN BG11FINV91501016752279 в Първа Инвестиционна Банка, FINVBGSF.

6.8. Членовете на “Клуб Пендара”, ползващи Услугите “Пендара Маркет” и “Пендара на село” не заплащат допълнителни текущи такси за тях, както и не им се отчисляват комисионни или надценки. Всички поръчки на потребителите, подадени през Услугите, се изпълняват директно от Членовете на клуба, без посредничеството на Изпълнителя.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на тези общи правила ще бъдат отправяни в писмена форма, вкл. по e-mail: office@pendara.bg или до адрес: гр. Пловдив, ул. „Николай Хайтов“ 21

7.2. Настоящите общи правила могат да бъдат изменяни и допълвани от Изпълнителя, като за всяка промяна той е длъжен да уведомява Членовете на клуба.

7.3. За неуредените с общите правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

7.4. При възникване на спор относно тълкуването и изпълнението на общите правила страните се споразумяват в дух на разбирателство и добра воля, а, когато това е невъзможно – спорът се отнася за решаване от Районен съд гр. Пловдив.

0