3.7. Описание на продукта и неговото предназначение

Описанието на продукта включва:

 Общо описание на суровината

 • Описание на  състава
 • Описание на  методa на производство

 Като основа може да се използва техническата документация (ТД), международни, европейски и национални стандарти и спецификации.

Описанието на суровината включва:

Композиция (суровини, инградиенти, адитиви и др.);

 • Структура и физикохимични характеристики (твърд течен, гел,емулсия и т.н);
 • Преработка ( топлина, замразяване, пушене, и т.н. и до каква степен);
 • Пакетиране-херметично, вакум, поддържаща атмосфера.
 • Условия за съхранение и дистрибуция.
 • Срок на годност (вкл. означенията “продажба до дата” или “най-добре преди”).
 • Упътване за употреба.
 • Всички микробиологични и химически критерии, които са приложими.

Описанието на състава включва:

Какви материали или ингредиенти ще се използват?

 • Има ли възможност патогенни микроорганизми да преживеят и да се намират в тях?
 • Ако са използвани хранителни адитиви или консерванти, в какви съотношения и спазени ли са в описаните им нива?
 • Достатъчно ли е РН на продукта, за да предотврати микробния растеж или инактивира определени патогени?
 • Какъв е окислително/редукционния потенциал на продукта и др.
 • Екипът определя типичното или очакваното предназначение на продукта за консуматора и целеви групи от консуматори , както и уязвими групи от консуматори (кърмачета, хора с алергии и т.н.)

Ингредиенти на продукта и входящите материали

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.