Становище на Пендара във връзка с Програмата за местни традиционни и регионални традиционни продукти

 In Новини

До Министерство на земеделието

 

СТАНОВИЩЕ
във връзка с общественото обсъждане по
проект на Програма за местни традиционни и
регионални традиционни продукти

 

Фондация „ЛокалФууд.бг“, по-популярна с проекта си „Пендара“, е експертна организация, фокусирана върху развитието на микро и малките производители в земеделието, храните и туризма. Повече от 5 години тя работи за подобряване на пазарната среда, повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на тази най-многобройна група оператори в агро-хранителния ни сектор. Инициатор е на първите фермерски пазари в големите градове на страната. Участва в законодателни инициативи, целящи адаптиране на националната регулаторна рамка за домашното, традиционното и микропроизводството на храни към европейското законодателство по безопасност на храните. Екипът ѝ от експерти е автор на Правилник за дейността на фермерските пазари с дефинирани изисквания за продажби под Границата на тривиалност; Мерки за безопасност на предлаганите храни в къщи за гости и малки хотели, както и няколко наръчника за добри хигиенни, фермерски и бизнес туристически практики.

Организацията развива първата по рода си „Академия Пендара“, която подготвя малки стартиращи бизнес инициативи в областта на храните.

Поддържа мрежа от над 200 члена, чиито малки бизнеси подпомага с експертиза и възможности за бизнес развитие.

В предвид фокуса, опита и експертизата на организацията ни; както и водени от стремежа да допринесем за прилагането на една многослойна и същевременно комплексна Национална програма за местни храни, от която подсектора се нуждае; и не на последно място, обръщайки внимание, че същите мерки са включени по наша инициатива в Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г., настояваме Фондация „ЛокалФууд.бг“ да бъде включена в работната група по съставяне на програма от мерки за защита, популяризиране и развиване на пазара за местни храни на национално ниво.

По отношение на публикувания от Министерството на земеделието на 13.12.2021г. проект на Програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти бихме искали да изразим своята искрена радост и подкрепа. Оценяваме високо, че това е първата предприета крачка от много години насам, с която се предлагат целенасочени и дългосрочни мерки за развитие на подсектора. Оценяваме също така, че в разписаните предложения прозират много енергия, желание за промяна и натрупано експертно знание. Но за да има пълнота и за да се постигне ефективност в дълбочина, предлагаме следните промени и допълнения на проекта:

1. Името на програмата да бъде променено на „Национална програма за продукти, храни, напитки и вино с гарантирано качество и защита на произхода им за периода 2022-2032 г.“, с което обхвата и мерките й да бъдат разширени до необходимата интервенция за този подсектор продукти. Освен новото предложение за въвеждане на специфични мерки за местни традиционни и регионални традиционни продукти, програмата трябва да включи обща стратегия за насърчаване използването на схемите за качество на ЕС (ЗНП, ЗГУ, ГУ) и въвеждане на национална система от доброволни стандарти (вкл. националния стандарт „Планински продукт“ и нови такива), гарантиращи качество и защита на произхода на продуктите като ефективно маркетингово средство и средство за качествен контрол на производството. Наред с указанията за въвеждане на такива стандарти, програмата трябва да включи мерки за разрешаване на проблемите, възпрепятстващи производството и търговията с такива продукти, сред които са регулаторния вакуум по отношение на храните, виното и ракията, добивани от физически лица в частни стопанства, в домашни кухни и условия; ограниченията на Закона за занаятите по отношение на специалностите за храните, виното и ракията; както и ограниченията на Закона за горите по отношение събирането на трюфели, билки, гъби, горски плодове и др.

2. Предлагаме следните промени по представените мерки:

МЯРКА 5
(да се промени както следва)
Консултиране, повишаване на информираността и подобряване на професионалното обучение на производителите на продукти, храни, напитки и вино с гарантирано качество и защита на произхода им.

Проучванията показват, че микро и малките производители на местни продукти, храни, напитки и вино възприемат регулаторната ни рамка в сектора като несъответстваща на нуждите им, ограничаваща развитието им, както и че различните региони и участници се третират по различен и несправедлив начин. Ето защо такива предприятия и бизнес инициативи се нуждаят от повече съвети относно законодателството в областта на храните и виното, пригодени за техните специфични нужди, но и приложението му трябва да бъде уеднаквено и адаптирано към тях във всички региони, заради което е необходимо обучение и на регионалните контролни структури на БАБХ.

Същевременно, оказването на активно съдействие и добрата информираност на производителите за наличието и възможностите на тези продукти е условие за създаване на бизнес интерес. Освен чрез включване на информация в интернет платформата на производителите обаче, трябва да бъде осигурена възможност за популяризиране на техните продукти и чрез други различни форми и канали.

Необходимо е учебните програми в средното и висшето образование за местните продукти, храни, напитки и вино с гарантирано качество и защита на произхода им да бъдат осъвременени и да бъде насочен по-голям фокус на подхода учене чрез преживяване. Става все по-важно и повишаването на експертния опит на предприемачите, обменът на опит и добри практики, партньорската подкрепа и ученето от други предприемачи и ментори в различни мрежи.

Дейности:

5.1. Провеждане на обучения и консултации, чрез разширяване на дейността на Националната Служба за Съвети в Земеделието (НССЗ). Увеличаване на експертния капацитет на НССЗ и БАБХ по отношение на микро и малките стопанства.

5.2. Въвеждане на програма “Train the trainer” за обучение на експерти, които да консултират микро и малките производители на продукти, храни, напитки и вино с гарантирано качество и защита на произхода им.

5.3. Установяване на контакт и провеждане на срещи на място с цел информиране и насърчаване към регистрация на земеделски производители, производители на храни и напитки, както и с други представители на местната общност – общини, читалища, училища по туризъм и др.

5.4. Участие в информационни и промоционални кампании на производителите на тези продукти.

5.5. Изготвяне на информационни материали – брошури и плакати.

5.6. Провеждане на информационни кампании за идентифицираните продукти.

5.7. Сътрудничество с местните образователни институции с цел засилване на информираността на обучаващите се за местните продукти, храни, напитки и вино с гарантирано качество и защита на произхода им в техния регион.

 

 МЯРКА 9:
(Изисква преразглеждане или обединяване в една обща с Мярка 6: Подобряване на взаимодействието между местните производители на земеделски продукти, храни и напитки с туристическия бранш и Мярка 7: Насърчаване на сдружаването на производителите на регионалните  традиционни и местните традиционни продукти)
Съдействие за диверсификация и увеличаване на местното производство на продукти, храни, напитки и вино с гарантирано качество и защита на произхода им, което да отговори на търсенето и повишаване на добавената им стойност.

Търсенето на местни продукти, храни, напитки и вино нараства както по отношение на малките квартални магазини, така и в супермаркетите, ресторантите и местата, ангажирани с туризъм. Голяма част от веригите започнаха да инвестират в собствен бранд местни продукти. Откриват се все повече фермерски пазари, онлайн платформи, заведения и туристически маршрути, предлагащи местно меню. Въпреки това при търговията на дребно с храни и напитки, заедно с преработващата промишленост у нас, преобладават продуктите от средни и големи компании, с концентрирано производство в индустриалните зони на големите градове. Това затруднява достъпът до пазара на микро и малките производители и поддържа по-силни позициите и влиянието на големите компании.

За да се повлияе на сериозния недостиг на предлагане на такива продукти и суровини, е необходимо производителите, преработвателите, търговците, ресторантьорите и бизнес клиентите на местни продукти да се ангажират в по-тесен диалог, за да отговорят на нуждите на пазара. Нуждаем се от по-специализирани магазини, нови маркетингови и дистрибуторски решения за продажба на местни продукти, директни и мобилни продажби от ферми, местни хранителни кооперативи, онлайн продажби, още фестивали, събори и пр. Важно е също да се създадат регионални мрежови договорености, модерно функциониращи и печеливши дистрибуторски вериги, подходящи за много малки партиди. Освен сътрудничество, се изисква да бъдат постигнати достатъчно големи и сигурни продуктови обеми, разнообразна продуктова гама, сигурни доставки, нови видове мрежови бизнес операции, създаване на среда за растеж (например предприемачество, основано на кооперирането).

Инвестициите, по-високата добавена стойност, намирането на правилните клиентски сегменти и подобряването на разходната ефективност са сред ключовете за конкурентоспособността за микро и малките предприятия. Освен инвестирането в собствена компания, растежът може да се търси чрез съвместни инвестиции, например за експериментални процеси, логистични интерфейси или намиране на нови групи клиенти.

Дейности:

9.1. Насърчаване на цифровизацията и иновациите – иновационни хъбове в земеделието и преработката на местни продукти. Стимулиране на частните инвестиции в стартиращи и развити компании, разработващи нови процеси и услуги. Насърчаване на продължаващото обучение, включително с помощта на Национална служба за съвети в земеделието,  чрез двоен подход – онлайн и на място, практически и теоретически – стартиране нов земеделски бизнес, технологични карти, агрономия, ценообразуване, износ и др.

9.2. Насърчаване на късите вериги на доставки и затвореният цикъл на производство.

9.3. Подкрепа за създаването на мрежа от регионални центрове за споделени маркетингови и логистични услуги за микро и малките производители, включително и чрез използване на инструменти по ПРСР.

9.4. Достъп за микро и малките производители до фермерски пазари и местен бизнес с цел повишаване на конкоретноспособността им и пазарната им ориентация. Специална грижа за микро предприятията.

9.5. Подобряване на взаимовръзката между земеделието, храните и туризма чрез създаване на инструменти в местната общност, каналите за дистрибуция, местно/регионално меню, микс от пазарно атрактивни услуги, възобновяване на автентични и традиционни местни продукти, храни и занаяти, подобряване на тяхната рентабилност, както и ефективен маркетинг, базиран на имиджа. Преразглеждане на храната като част от общата концепция за качество на туристическите маршрути и атракции, тъй като често чрез нея туристите оценяват дестинацията, дори ако храната не е основната цел на пътуването.

9.6. Провеждане на обща за сектора рекламна политика на държавно ниво, показваща България като земеделска дестинация и производител на храни с високи вкусови качества, включително като дестинация за качествен и устойчив кулинарен и винен туризъм.

 

МЯРКА 10:
Урегулиране на пазара на продукти, храни, напитки и вино, добивани от физически лица в частни стопанства, в домашни кухни и условия.

Голяма част от нашето живо културно наследство е свързано с храните. И до днес местните продукти, храни, вино и ракия са продоволствени за голяма част от населението в селата и малките градове, където се пази народното познание за стари агро, занаятчийски и кулинарни практики. За да се насърчи производството и предлагането им обаче, е необходимо да бъде разрешен проблема с регулаторния вакуум по отношение на продуктите, добивани от физически лица в частни стопанства, в домашни кухни и условия. Нужно е осъвременяване на националното законодателство чрез синхронизирането му с новото европейско законодателство по безопасност на храните.

Контролираното допускане на домашно приготвени продукти до пазара ще възобнови култури, породи, продукти, рецепти и гастрономически традиции, които имат пазарен потенциал. Освен културен и екологичен ефект, тази мярка би оказала повече социално значение и по-малко икономическо, тъй като би решила въпроси от продоволствен характер за местното население.

Дейности:

10.1. Анализ на възможността за създаване на подходяща регулаторна рамка, съобразена с европейското законодателство и административен/експертен капацитет, които да подкрепят пазара на продукти, храни, напитки и вино, добивани от физически лица в домашни условия – насърчаване на микропроизводството (социален ефект), пазарите за микро-производители, късите хранителни вериги и справедливо разпределение на добавената стойност.

10.2. Приемане и въвеждане на Правилник за определяне на малки количества продукти, храни, напитки и вино, условията за тяхното производство, предлагане на пазара и предоставяне на определени дерогации за физическите лица, микро и малките предприятия за храни. Създаване на публичен регистър на лицата, извършващи дейност по този правилник. Създаване на лесна, достъпна и безплатна процедура за регистрация по него.

10.3. Промяна на Закона за занаятите, с цел разширяване на броя на допустими за регистрация занатчийски дейнсти като например хлебар, сладкар, месар, колбасар, сиренар, винар, ракиджия, пестилджия, петмезджия, таханджия и др.

10.4. Актуализация на Закона за горите с цел уреждане на реда за събиране на трюфели, билки, гъби, горски плодове и др.

 

МЯРКА 11:
Увеличаване на дела на местни продукти и биохрани при обществени поръчки.

Местните продукти и биохрани трябва се вземат предвид в общинските стратегии за обществени поръчки. Необходимо е да се насърчава използването им и да се ценят повече от всички български общини. Това до голяма степен ще подпомогне реализацията им и ще подобри хранителната култура на населението.

Дейности:

Увеличаване на дела на местни продукти и биохрани при обществени поръчки чрез въвеждане на критерии за възлагането им, включително чрез приоритизиране на изискванията за качество и въздействие върху околната среда. Разработване на критерии за избор на изпълнители така, че да позволяват набавянето на местни и биохрани (с добро съотношение цена/качество), като се вземат предвид перспективите, свързани с качеството, свежестта, сезонните вариации, устойчивата консумация и екологичните проблеми, освен хранителните качества. Цел: не по-малко от 20% до 2025 г. и не по-малко от 60% до 2032 г. от продуктите и храните, включени в обществените поръчки, да са от местно производство и/или биологичен произход.

 

МЯРКА 12:
Повишаване на значимостта на местните продукти, храни, напитки и вино и на участниците в хранителната им верига.

Местните продукти са не само въпрос на хранене, производство или здраве, те също са свързани с много специфични социални и културни значения. Моделите и навиците на хранене, които научаваме като деца, се запазват през целия ни живот, затова отношението към храната трябва да бъде естествена част от образованието в детска възраст. Децата трябва да научават за местните храни и произхода им по атрактивен, весел начин, който е най-подходящ за тяхната възраст. Това става най-добре, докато те  участват в приготвянето й, опитват вкуса, мириса и текстурата й. Образованието в областта на храните и храненето трябва да бъде интегрирано като естествена част от целите на обучението в предучилищна възраст и чрез цялата училищна система. Тази тенденция трябва да продължи в професионалното и висшето образование, за да постигнем по-висока оценка на местните продукти и производството им.

Дейности:

Развиване на култура на потребление и насърчаване на образованието в областта на местните продукти чрез включване на тематични активности в предучилищна възраст, различни предмети в основното и средно образование, както и чрез разкриване на нови образователни програми в професионалните гимназии и ВУЗ, които да подготвят предприемачи, развиващи местно хранително производство. Разширяване на програмите на занаятчийските школи с включване на по-голям и съвременен брой хранителни специалности.

 

Пловдив
15.12.2021

Последни статии

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите