2.4. Наръчник на пререквизитните програми

В тази тема ви представяме ориентировъчен наръчник за всяка подготвителна програма. Това означава, че може да има и други специфични критерии и процедури за вашето предприятие. Примерът е отправна точка за дискусия!     Безопасност на вода и лед Критерии Водата трябва да отговаря на стандарта за питейна вода на Наредба № 9 за питейната …

Прочети повече

2.3. Стандартизиране на формата

Критерии  какво се изисква Мониторинг  какво, как, кога и кой? Корективни действия  ако нещо е направено погрешно Документация  доказателства Верификация  провери работи ли?

2.2. Пререквизитни програми

Всеки бизнес оператор с храни следва да прилага пререквизитни програми в рамките на системата за самоконтрол. Наред с други добри практики, програмите включват добри хигиенни практики (ДХП) и добри производствени практики (ДПП). Хигиената и безопасността на храните се явява резултат от прилагането на пререквизитни програми (ПРП) и основани на принципите на HACCP процедури от страна …

Прочети повече

2.1. Въведение в пререквизитните програми

В този модул ще ви запознаем с насоките за прилагане на системите за управление на безопасността на храните, обхващащи пререквизитните програми (ПРП). С член 4 от Регламент (EC) 852/2004 относно хигиената на всички храни, от бизнес операторите с храни  (БОХ) се изисква да спазват общите хигиенни разпоредби, определени в приложение II към него. Те са …

Прочети повече

Item added to cart.
0 items - лв.