1.9. Национално законодателство

Закон за Българската агенция по безопасност на храните (Обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2011 г., посл. изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) (20.7.2017г.). Закон за храните (Обн., ДВ, [...]

1.8. Етикетиране на храните и опаковки

Регламент Рег. (EC) 1169/2011 относно информация за храните за потребителите. Свободното движение на безопасна и здравословна храна в Европейския съюз (ЕС) значително допринася за здравето и [...]

1.7. Хигиена на фуражите

Задълженията към производителите на фуражи се регламентират в Регламент (EC) 183/2005 от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите Основната цел на регламента е [...]

1.5. Хигиенен пакет – Рег. (EC) 852/2004

Хигиенния пакет касае задълженията към производителите на храни. Регламент (EC) 852/2004 от 29 април 2004 Регламентира хигиената при производството на хранителни продукти. Известен е още като H1 [...]

1.3. Основен закон на ЕС за храните

Това е Регламент (EC) N°178/2002 от 28 януари 2002. Той въвежда основните принципи  и изисквания за безопасност на храните, създава Европейския орган по безопасност на храните и основните [...]