Договор с домакин

Договор от разстояние с домакин

Последна актуализация: 10.07.2024 г.Настоящият договор се сключва между (1) Фондация „Локалфууд.бг”, с ЕИК 176993833, адрес на регистрация и управление: гр. Пловдив, ул. Николай Хайтов 21, представлявано от Управителя – Гергана Кабаиванова, от една страна като Платформата, и от друга страна, с долуподписания (2) Домакин.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Платформата дава под наем на Домакина виртуално пространство на собствения си сайт www.pendara.bg за публикуване на оферти, индивидуализирани по цена, място, дата и описание, за предлаганите от Домакина гастрономически и/или културни преживявания, събития, уроци, обиколки (турове) и други, наричани за краткост Услуги.

II. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И РАЗПЛАЩАНИЯ

Чл. 2. (1) При публикуване на всяка една оферта, Домакинът обявява крайна потребителска цена по свой избор. Крайната потребителска цена е сборът от цената на Домакина и наемната цена на Платформата. Наемната цена на Платформата може да бъде оформена по два начина: като комисионна, когато Домакинът може да предложи 25% отстъпка от цената си или като надценка от 33,34%, начислена върху цената на Домакина, когато той не може да предложи отстъпка.

Пример: Публикувате крайна цена 40 лв на гост. При реализирана резервация, ние ви изплащаме 30 лв./гост и задържаме комисионната или надценката от 10 лв./гост.

(2) Домакинът не дължи наем (наемна цена) на Платформата за непродадените и неизползвани негови Услуги.Чл. 3. (1) Страните по договора се споразумяват, че при извършена продажба на Услуги, потребитят – гост заплаща авансово цялата потребителска цена, състояща се от сбора на цената на Домакина и наемната цена за Платформата. Всеки потребител превежда дължимата сума на банковата сметка на Платформата – чрез картово плащане или с банков превод.(2) Изключение от правилото в т.1 са случаите, когато продадената Услуга касае обслужване на един единствен потребител – гост. Тогава на място гостът дължи доплащане на Домакина с още една такса, тъй като публично правило на Платформата е цената на Услугите за един единствен участник да е двойна.Чл. 4. Сумите на Домакина се превеждат единствено по банков път, на основание на този договор, до 5-ия работен ден на месеца, следващ получено плащане от потребителя.Чл. 5. Платформата издава фактура на потребителя (госта) за извършеното от него плащане на потребителската цена. Също така, Платформата издава фактура на Домакина за удържаната от нея комисионна и предава на Домакина чрез прихващане на вземанията неговата авансово удържана цена. Тъй като цената на Домакина не е предмет на сделка между него и Платформата, за Домакина не произтича задължението да издава фактура на Платформата.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. Домакинът е длъжен да осигури безопасност на храните, в случай че Услугите му включват приготвянето на такива, съгл. чл. 14 на Регламент ЕС 178/2002 и носи персонална отговорност за това съгл. чл. 1., т.1, буква а) от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните.Чл. 7. (1) Когато гостът изисква от Домакина предварително потвърждение на резервацията му, задължение на Домакина е да отговори в срок до 3 дена. Потвърждението или отхвърлянето на резервацията може да бъде направено през съответните бутони “Потвърди резервация” или “Откажи резервация” в системния e-mail, който е получил като запитване от госта.(2) Домакинът няма право да откаже изпълнението на Услугите, след като ги е потвърдил на потребителя им (госта си).(3) В случай че откаже изпълнението на потвърдени Услуги, Домакинът дължи на Платформата 100% от наемната цена за наетото виртуално пространство на Платформата. При повторно неизпълнение, Платформата има право да прекрати договора с Домакина и да свали от сайта си всички негови оферти.(4) Във всяко свое публикувано преживяване, Домакинът е длъжен да посочи срок за резервации преди датата на събитието и срок за анулации преди датата на събитието. Обичайните срокове, които другите домакини посочват, и в двата случая са 7 дена, но Платформата не поставя ограничения за избора им.(5) Отговорност на Домакина е, преди да приеме този договор, да се запознае с Общите условия на Платформата, както следва:

Чл. 8. Платформата се задължава да поддържа регистър на извършените Услуги на Домакина, като в него вписва следната информация по отношение на проследимост и безопасност на храните:

(1) Наименование на храните, приготвени по време на Услугите
(2) Имената и контакт на Домакина, предоставящ Услугите
(3) Имената и контакт на потребителите на Услугите
(4) Дата и място на изпълнение на Услугите.Чл. 9. Платформата не е страна по договорите за продажба на Услугите с потребителите на уебсайта www.pendara.bg, не е носител на задължения на основание тези договори между Домакина и потребителите, както и не е бизнес оператор по отношение на предлаганите храни като част от Услугите на Домакина, съгласно Закона за храните. Договорите за продажба от разстояние са на разположение на потребителите в частта „Общи условия“ за ползване на сайта. При приемане на същите, договорите от разстояния се считат за сключени.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 10. Договорът се сключва за срок от 1 година и влиза в сила от датата на неговото подписване от разстояние. След изтичане на срока на договора, той се преподписва автоматично за същия период, освен ако някоя от страните не е заявила друго 30 дни преди изтичанто му.Чл. 11. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните условия:
(1) По взаимно съгласие на страните с писмено известие.
(2) Едностранно от всяка една от страните с едномесечно писмено предизвестие.
(3) Едностранно при виновно неизпълнение на задълженията.
(4) В случай на прекратяване на настоящия договор, двете страни поемат отговорност да изпълнят всички поети задължения към потребителите, закупили Услугите, както и помежду си. Домакинът се ангажира да изпълни вече заявените към датата на уведомлението негови Услуги.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Страните следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма по електронен път. Електронният адрес за кореспонденция с Платформата е office@pendara.bg.Чл. 13. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат правилата и разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.Чл. 14. С настоящия договор Домакинът приема и се съгласява с Общите условия за ползване и Политиката за поверителност на Платформата www.pendara.bg, които са неразделна част от този договор.Подпис на Домакин

Item added to cart.
0 items - лв.