Изисквания за етикетиране на храните

Има задължителна информация за храните, която се поставя директно на опаковката или на етикета, прикачен към нея. Етикетите трябва да са видими, ясно четливи и незаличими, когато е необходимо, поставени върху опаковката на продукта или на етикет, прикачен към нея. Обърнете внимание, че не се допускат никакви съкращения. Задължителните данни трябва да са посочени на …

Прочети повече

Изисквания към изграждането и устройството на помещенията и технологичното оборудване

В помещенията, в които се приготвят, обработват и преработват храни трябва да е осигурено следното: 1. Водоснабдяване, ефективна вентилация, канализация, осветление, санитарни помещения. Трябва да е осигурено необходимото количество топла и студена вода, която идва от централен водоизточник и е за питейно битови цели. В обекта трябва има изградена ефективна аспирация. Вентилационните отвори, както и …

Прочети повече

Насоки за входящ контрол на храните

Този наръчник съдържа насоки за входящ контрол при доставката на безопасни суровини, храни и опаковъчни материали. Всички суровини, храни и материали имат отношение към качеството и безопасността, затова те подлежат на задължителен входящ контрол. В обекта се съхранява информация за доставчиците на всички храни. Проверката на постъпващите храни, които потенциално могат да бъдат замърсени, се …

Прочети повече

Насоки за транспорт и съхранение на храни

В този наръчник ще намерите насоки за транспорт и съхранение на храните във вашия хранителен обект. При съхранението на храните се осигуряват температурни условия, непозволяващи развитието на микроорганизми и синтез на токсини, които биха застрашили здравето на потребителите. За да бъде предотвратена развалата на продуктите, поддържането и непрекъсването на температурният режим на съхранение на храните, от …

Прочети повече

Насоки за технологична преработка и съхранение

Наръчникът дава насоки за технологичната преработка, условията и сроковете на съхранение на готовата кулинарна продукция във вашия малък обект. Технологичната обработка на суровините се извършва по начин, който осигурява запазването на качеството, хранителната и биологичната им стойност и не довежда до замърсяването им с механични примеси, химични вещества и микроорганизми и създаването на условия за …

Прочети повече

Насоки за проследяемост и изтегляне на храни

В търговския обект се приемат храни със запазени опаковки, етикети и маркировка и се съхранява информация за доставчика, с цел обратна връзка при необходимост. Съхранява се пълна документация за идентифициране на всеки продукт – правилно етикетиране на всяка партида. Съхраняват се постъпили жалби и оплаквания от потребителите и документиране на предприетите мерки при случай на …

Прочети повече

Насоки за документацията в хранителния обект

Производителите и търговците на храни трябва да водят документация за извършената дейност за осигуряване безопасността на храните. Документацията е съществена и неразделна част от Пререквизните програми за добри производствени и хигиенни практики. Доброто оформление и прилагане на документацията точно показва по какъв начин се обменя информацията и се решават възникналите проблеми в обекта. От друга …

Прочети повече

Насоки за обучение на персонала

Наръчникът дава насоки за обучение на персонала в хранителния обект. Персоналът от обекта за хранене се обучава за придобиване на необходимите знания и умения по отношение на изискванията за хигиена и търговия. Персоналът на обекта трябва да притежава необходимите технически знания, да познава програмите и инструкциите, да е обучен за обща и лична хигиена и за …

Прочети повече

Насоки за борба с вредителите

Тази програма се отнася до воденето на ефикасен контрол на вредителите – гризачи, насекоми и микроорганизми. Към тези вредители някои автори прибавят домашните животни – котки, кучета и птици (гълъби, врабчета и др.), а други изключват микроорганизмите от категорията „вредители”. Дейностите, насочени срещу вредителите се определят от епидемиолозите като дейности по ДДД. Това са: – …

Прочети повече

Item added to cart.
0 items - лв.