Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

Политика за поверителност  |  Авторски права  |  Как да поръчате  |  Начини на плащане  |  Връщане и замяна  |  Кодекс на поведение  |  Връзка с насПоследна актуализация: 18.01.2024 г.

Добре дошли на www.pendara.bg

Благодарим Ви, че посетихте сайта ни. Ние, Фондация “Локалфууд.бг” / “Пендара” (в текста по-долу „Фондация(та)“, „ние“, „нашият/нашата/нашите“ или „нас/на нас“), Ви молим да отделите време, за да прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване (в текста по-долу „Общите условия“, „Условията за ползване“). Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашия сайт, като съдържат и допълнителна информация за Вашите права. Използвайки www.pendara.bg (в текста по-долу „Сайт“), независимо от начина на достъп и/или ползване (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате смисъла и приемате настоящите Общи условия. Ние можем да изменяме или актуализираме тези Общи условия периодично и без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашия Сайт. Датата на последна актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящите Общи условия. Ако не сте съгласен/на с Общите условия, моля, не използвайте Сайта.

Информация по чл. 4, ал. 1 от ЗЕТ

Услугите, предоставяни чрез този сайт, се изпълняват от Фондация “Локалфууд.бг” / “Пендара” – организация с нестопанска цел, регистрирана в обществена полза и със социално предприемачество, приходите от които се реинвестират в дейностите на организацията с идеална цел.

Фондацията има адрес на регистрация и управление: гр. Пловдив, ул. “Николай Хайтов” № 21, вписана в търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 176993833.

Данни за кореспонденция:

Адрес на електронна поща: office@pendara.bg

Tелефон: +359 88 840 2997

Фондация “Локалфууд.бг” не е регистрирана по ЗДДС.

Фондация “Локалфууд.бг” не притежава физически офис.

Вашите лични данни и тяхната защита

Ние се ангажираме да защитим Вашите лични данни и неприкосновеността на Вашата информация. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на Вашите данни и информация и ангажимента ни за тяхната защита ще откриете в нашата Политика за поверителност. Политиката съдържа и информация за използването на „бисквитки“ на нашия Сайт.

Права на собственост върху Съдържанието

Всички текстове, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер, приложения и информация, публикувани или достъпни на Сайта, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях (заедно наричани „Съдържание“), са наша собственост или собственост на нашите лицензодатели и/или доставчици на Съдържание. Това включва, без ограничение, организацията и оформлението на Сайта и използвания за тази цел софтуер, който е наша собственост или собственост на нашите доставчици и/или лицензодатели. Използвайки нашия Сайт, Вие се съгласявате, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да било друг начин.С изключение на случаите на разрешено използване на Съдържанието, описани по-горе, или съобразно изискванията на законодателството за защита на авторските и сродните им права, Вие носите отговорност за получаването на всички необходими разрешения за използване Съдържанието и неговите компоненти, публикувани на Сайта. Това включва тези снимки, илюстрации и видео материали, които са лицензирани от трети лица. Ако желаете да получите информация за носителя на авторските права на конкретна снимка, илюстрация или видеоматериал, моля свържете се с нас на office@pendara.bg и ние ще Ви предоставим необходимата информация. Вие се задължавате да спазвате всички приложими нормативно установени правила и норми относно законосъобразното използване на Сайта. Вие нямате право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост от достъпните на Сайта материали.

Търговски марки

Всички търговски марки, марки за услуги и търговски наименования на Фондацията или на нейни партньори, доставчици или лицензодатели, използвани на Сайта (включително и без ограничение, наименованието и логото на Фондация „Локалфууд.бг” / “Пендара”) (заедно наричани в текста по-долу „Марки“) са търговски марки или регистрирани търговски марки на Фондацията или нейните партньори, доставчици или лицензодатели. Вие нямате право да използвате, копирате, възпроизвеждате, публикувате, вкл. в интернет пространството (под формата на „постове“ в социалните мрежи или по друг начин), предавате, разпространявате или изменяте по какъвто и да е начин Марките, както и да рекламирате или популяризирате материали на Сайта, без нашето предварителното писмено съгласие. Използването на Марките на друг Сайт или в рамките на друга мрежова компютърна среда е забранено. Фондацията забранява използването на Марките като линк на или към друга страница, освен ако предварително не е предоставила писменото си съгласие за това.

Потребителско съдържание

Фондацията може по всяко време да предостави допълнителни възможности за комуникация на Сайта, за предоставяне и/или споделяне на информация от и между потребителите на Сайта, т.нар. потребителско съдържание. Фондацията предвижда разработването на различни опции за предоставяне на потребителско съдържание, напр. коментари на наши блогове, участия в общности, видеоматериали, съвети, други интерактивни услуги, създадени специално за Сайта. Моля, имайте предвид, че материали/информация, публикувани от Вас на Сайта, са публични, до тях имат достъп всички ползващи интернет лица във всяка точка на света, и ще бъдат достъпни чрез използване на независими търсачки. В тези случаи Вие носите отговорност за материалите и информацията, която публикувате в разделите на нашия Сайт, които позволяват това. Настойчиво Ви съветваме да обмислите внимателно споделянето на лична информация в интерактивните раздели на нашия Сайт. За по-подробна информация, моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност.Ние си запазваме правото периодично да преглеждаме потребителското съдържание, но категорично не сме длъжни да го регулираме и контролираме. Публикуваните в интернет материали на потребителя, друго съдържание или материали на трети лица, не следва да се приемат за автентични, тъй като не са проверени и одобрени от нас. Изразените в тях възгледи и мнения не отразяват нашите виждания или ценности.Ние имаме право да премахнем или блокираме достъпа до всякакво потребителско съдържание по всяко време. Например, това е възможно, когато имаме основателни съмнения, че потребител е нарушил закона (например, в случай на нарушаване на авторски или права на интелектуална собственост на трето лице или на задължение за поверителност). Ние не носим никаква отговорност, включително за обезщетение на щети или загуби, претърпени или причинени в резултат на подобни действия.Ако имате въпроси относно потребителското съдържанието, моля свържете се с нас на office@pendara.bg

Кодекс за поведение на потребителя

Този раздел съдържа общи насоки как да използвате Сайта, без да навредите на себе си или да накърните правата на другите. Обръщаме се към Вас като потребител с молба да използвате Сайта, зачитайки и проявявайки уважение към останалите потребители и техните права. Използвайки нашият Сайт, Вие се съгласявате да не:

 • публикувате или огласявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, би могло да възпрепятства нормалното използване на Сайта от други потребители;
 • нарушавате или подтиквате други лица към нарушаване на закона;
 • публикувате или разпространявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, е оскърбително, обидно, клеветническо, цинично, порнографско или  със сексуален подтекст, незаконно, целящо сплашване, съставляващо нарушение на правилата за защита на личните данни и поверителността на информацията на трети лица или неприемливо по  други  причини;
 • публикувате или разпространявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, изобразява неприемливи актове на насилие;
 • заплашвате или се държите по начин, който цели сплашване, упражнявате принуда, обиждате, клеветите, проявявате форма на дискриминация или унижение, нарушавате правата на други лица, включително правата на тези лица на защита на личните им данни;
 • извършвате или допускате извършването на действия, които могат да съставляват нарушение на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на  Фондацията, съответните титуляри на тези права, доставчици и/или лицензодатели или други трети лица;
 • качвате съдържание без необходимите разрешения/лицензи/съгласия на трети лица;
 • споделяте поверителна информация;
 • предприемате действия, които увреждат или могат да увредят, възпрепятстват, прекратяват достъпа, затруднят функционирането, прекъснат или по друг начин попречат на функционирането на Сайта, публикуваните на нея материали или използвания софтуер или хардуер;
 • получавате или се опитвате да получите неразрешен достъп до Сайта или части от него;
 • получавате или се опитвате да получите лични данни или поверителна информация от трети лица, използващи Сайта;
 • избягвате или се опитвате да избегнете използваните на Сайта филтри;
 • предприемате действия, които могат да породят юридическа отговорност за Фондацията;
 • изопачавате или публикувате невярна информация за нещо или някого;
 • се регистрирате като или от името на друго лице, представяте се за друго лице, опитвате да използвате чужда или фалшива самоличност или давате невярна информация за своята самоличност и възраст;
 • умишлено прехвърляте или изпращате данни, които съдържат вируси, зловреден софтуер, шпионски софтуер, приложения за следене на поведението на потребителя с цел непоискана реклама и други зловредни програми или сходни компютърни кодове, разработени с цел да увредят функционирането на компютърен софтуер, хардуер или на Сайта;
 • продавате, рекламирате, популяризирате или изразявате откритата си подкрепа за продукти или услуги, различни от тези на Фондацията;
 • използвате Сайта за изпращане на верижни писма, нежелана поща, „спам“ материали или други форми на групова комуникация.

Фондацията може да отхвърли или премахне публикации на Сайта, ако (по свое усмотрение) прецени, че е извършено някое от изброените по-горе неразрешени действия. В допълнение към всички законови средства за защита на правата и интересите ни и ако преценим, че сте нарушили или е вероятно да нарушите изброените по-горе ограничения, ще предприемем необходимите според нас действия, за да отстраним или предотвратим нарушението, включително и без ограничение, като премахнем незабавно съответните материали от Сайта. Ще оказваме пълно съдействие на компетентните органи, действащи въз основа на съдебно решение или друг акт, поискали от нас да разкрием самоличността на лице, публикувало такива материали / информация или извършило някое от действията, изброени по-горе.

Забрана за „рамкиране“ на Сайта

Вие можете да използвате линкове към началната страница, при условие, че правите това обосновано и законосъобразно, без да увреждате нашата репутация или да извличате неследваща се облага.Нямате право да интегрирате линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива липсват.Нямате право да създавате линкове към нашия Сайт на страница в интернет, която не е Ваша собственост.Поставянето на нашият Сайт в „ рамка“ на друга Страница или създаването на линк към раздел на нашия Сайт, различен от началната страница, са забранени.Запазваме си правото да оттеглим без предизвестие съгласието си за свързване посредством „линкове” към нашия Сайт.

Линкове към трети страни

За улеснение на потребителите на нашият Сайт можем да Ви предоставим удобни линкове към страниците в интернет на други благотворителни организации и наши партньори. Нашият Сайт може да съдържа и линкове към интернет страниците на трети лица, рекламни или спонсорски програми, търговски компании.Ако изберете да използвате тези линкове, моля, имайте предвид, че ние не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, като всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници, следва да бъдат отнесени към съответните администратори на страниците.Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с общите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия за ползване и Политиката за поверителност няма да бъдат приложими.Запазваме си правото по всяко време да премахнем линк на нашия Сайт.

Ограничения на отговорността

Ако сте юридическо лице:

 • Всички и всякакви условия по подразбиране, гаранции, декларации или други условия, приложими към нашия Сайт или всякакво съдържание на него, са изключени;
 • Ние не носим отговорност за загуба или щета, независимо дали по силата на договор или произтичаща от непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на законова разпоредба или друго нарушение, дори ако загубата или щетата са предвидими, произтичат или са свързани с:
   • използването или невъзможността за използване на нашия Сайт; или
   • използването или позоваването на съдържание, достъпно на нашия Сайт.

По – конкретно, ние не носим отговорност за:

 • нереализирани печалби, продажби, приходи, или пропуснати бизнес възможности;
 • нарушаване на обичайния ритъм на търговска дейност;
 • нереализиране на очаквани спестявания;
 • пропуснати бизнес възможности или загуба на реноме или репутация; или
 • косвени или последващи вреди и загуби.

Ако сте бенефициер по наше дарение или участник в наша стажантска или обучителна програма и желаете да прилагате на практика идеи и техники, публикувани на нашия Сайт или възникнали вследствие на използването й или от участието Ви в някоя от програмите на Фондацията, Вие носите пълна отговорност за действията си. Няма гаранция, че използвайки методите и идеите, съдържащи се в информационните ресурси на Сайта, ще постигнете същите резултати като публикуваните на нея примери и истории на участници и партньори на Фондация “Локалфууд.бг” / “Пендара”. Примерите в тези материали не следва да бъдат тълкувани като обещание или гаранция за определен резултат. Фондация “Локалфууд.бг” / “Пендара” и нейните партньори не предоставят никакви гаранции (изрични или предполагаеми) за резултатите, които бихте могли да реализирате чрез прилагането на идеи и техники от Сайта. Фондация “Локалфууд.бг” / “Пендара” не носи отговорност за каквито и да е преки, непреки, или случайни вреди, които са възникнали от използването на материалите и съдържанието на Сайта.

Обезщетение

Вие се съгласявате да предпазите Фондацията от отговорност, както и да я обезщетите в случай че възникнат дължими суми, разходи и задължения, включително такива за адвокатски хонорари в разумен размер, във връзка с (а) използването на Сайта, публикуването или изпращането на съобщения или информация на нашия Сайт от Вас или от упълномощени от Вас потребители; (б) нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия, включително и без ограничение, нарушение на дадени от Вас декларации и предоставени гаранции; (в) нарушение от Ваша страна на права на трети лица, включително и без ограничение, на права на защита на лични данни, права във връзка с публичното оповестяване или използване на информация, авторски права или права на интелектуална собственост; (г) нарушение от Ваша страна на закон, правило или разпоредба на Република България или друга държава; (д) предявяване на искове за обезщетение на вреди, настъпили в резултат на информация и материали, които сте предоставили на Фондацията; или (е) всеки осъществен достъп и ползване на Сайта от трето лице, което Вие сте оправомощили да действа от Ваше име.

Достъп и нерегламентирана намеса

Ако срещате затруднения при използването на Сайта от определени браузери или софтуер или желаете да ни помогнете да подобрим условията за достъп, моля свържете се с нас на имейл office@pendara.bg. Ние ценим Вашите коментари и Вашите предложения ще ни помогнат за подобряване на Сайта.Вие декларирате, че няма да използвате роботи, „спайдери”, „скрейпъри” или други автоматични средства за достъп до Сайта за каквито и да е цели, без изричното ни писмено разрешение за това. В допълнение, Вие се съгласявате да не (а) предприемате действия, които по наша преценка натоварват или биха могли необосновано или непропорционално да натоварят нашата инфраструктура; (б) възпрепятствате или правите опит за възпрепятстване на нормалното функциониране на Сайта или извършваните чрез нея дейности; или (в) избягвате предприети от нас мерки за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Сайта.

Прекратяване

Както Вие, така и ние можем да прекратим възможността Ви да използвате Сайта по всяко време поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Ние можем да блокираме достъпа Ви до Сайта и в случай на (а) нарушение на настоящите Общи условия; (б) считаме, че в резултат на действията Ви могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Вас, за нашите потребители или за Фондацията.

Други условия

Настоящите Общи условия за ползване и Политиката за поверителност (която включва подробна информация за подхода ни към обработката на лични данни, вкл. използването на „бисквитки“) съставляват пълния текст на постигнатото споразумение между Вас, в качеството Ви на потребител, и Фондацията във връзка с използването на Сайта и отменят всички предходни споразумения или уговорки, касаещи използването на Сайта.Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.Непредприемането на действия или забавата при упражняването на права и средства за защита по реда на настоящите Общи условия не представлява отмяна или отказ от такива права, правомощия или средства за защита. Отказът от права от страна на Фондацията се смята за действителен, единствено ако е направен в писмена форма и е подписан от неин надлежно упълномощен представител.

Данни за връзка с нас:

Ако имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с нашия Сайт или настоящите Общи условия за ползване, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес. office@pendara.bg

Item added to cart.
0 items - лв.