3.5. Основни изисквания на НАССР системата

Преди прилагане на НАССР, за който и да е сектор на хранителната верига, секторът трябва да оперира в съответствие с Общите принципи на хигиена на храните.

Пример: Кодекс стандарти,  ISO 9000 или 22000, национално и/или международно законодателство

Ангажимент на ръководството – необходимост за изпълнението на ефективна НАССР система.

Разглеждане на влиянието на суровините, ингредиентите, производствените практики, преработката, категории консуматори и епидемиологичното доказателство при идентификация на опасностите.

Необходимост от препроектиране на операциите, ако опасността, която трябва да бъде контролирана, е идентифицирана, но не са открити никакви ККТ.

Системата НАССР се разработва и прилага по отделно към всяка технологична линия или предприятие.

Преглед и необходими промени – всеки път, когато има промяна в произвеждания продукт или някой от етапите на неговото производство, като подходът трябва да е гъвкав, като се вземат под внимание естеството и размера на промените.

Логическа последователност на прилагане на HACCP системата

 1. Сформиране на HACCP група.
 2. Описание на продукта.
 3. Определяне на неговото предназначение.
 4. Конструиране на диаграма на поточността.
 5. Потвърждаване на място на диаграмата на поточността
 6. Изброяване на рисковете. Провеждане анализ на рисковете. Обмисляне на контролните мерки (принцип 1)
 7. Определяне на ККТ (принцип 2)
 8. Установяване на КЛ за всяка ККТ (принцип 3)
 9. Създаване на мониторингова система за всяка ККТ (принцип 4)
 10. Определяне на корективните действия (принцип 5)
 11. Създаване на процедура за верификация (принцип 6)
 12. Съхранение на документацията (принцип 7)

Какво трябва да имате предвид при изготвяне на НАССР планове?

HACCP плановете може да са в различен формат, но строго специфични за отделните продукти и отделните процеси. Вземат се под внимание уникалните и индивидуални особености при отделното оборудване или производствен процес във всяко отделно предприятие.

Един общ НАССР план може да се състои от отделни планове на отделните етапи от производствената верига.

Пример: НАССР на суровината (добив на месо в кланницата), междинен продукт (обезкостено прясно месо в транжорната), готов продукт (шунка в преработвателния цех) и дистрибуторските вериги.

Преди прилагане на НАССР принципите за даден специфичен продукт или процес се извършват следните предварителни задачи:

 • Сформиране на НАССР екип
 • Изготвяне описание на продукта и пътят на неговата реализация
 • Описание на  очакваната употреба на продукта и неговите консуматори
 • Изготвяне на диаграма за движението и връзките между елементите, която описват процеса

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.