5.2. Улесняване и гъвкавост при прилагането на HACCP за търговци на хранителни стоки на дребно

Насоките са изготвени въз основа на становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) „Подходи към анализа на опасностите за някои обекти за търговия на дребно с оглед на [...]

page 1 of 3