5.2. Улесняване и гъвкавост при прилагането на HACCP за търговци на хранителни стоки на дребно

 In HACCP курс

Насоките са изготвени въз основа на становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) „Подходи към анализа на опасностите за някои обекти за търговия на дребно с оглед на прилагането на техните системи за управление на безопасността на храните“. Пълният текст на становището е достъпен на адрес:  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4697.

Ръководство за системите за управление на безопасността на храните за търговци на хранителни стоки на дребно

Месарските, хранителните, хлебарските, рибните магазини и сладоледопродавниците могат да прилагат „опростения подход“ в управлението на безопасността на храните, описан в настоящото ръководство и в становището.

Въпреки че могат да използват този общ подход, важно е отделните обекти за търговия на дребно да организират системата си за управление на безопасността на храните по ясен и лесен за прилагане начин в зависимост от конкретните процеси (етапи) и продукти, свързани с търговската им дейност.

Преди самото ръководство за всеки от тези обекти за търговия на дребно е направен преглед на т.нар. пререквизитни програми (ПРП).

Пререквизитните програми са превантивни практики и условия, които са необходими преди и по време на прилагането на HACCP и които са крайно важни за безопасността на храните.

Нужните ПРП зависят от сегмента на хранителната верига, в който извършва дейност съответният сектор, и от типа на сектора.

Примери за еквивалентни термини са „добра земеделска практика“ (ДЗП), „добра ветеринарна практика“ (ДВП), „добра производствена практика“ (ДПП), „добра хигиенна практика“ (ДХП), „добра производствена технология“ (ДПТ), „добра дистрибуторска практика“ (ДДП) и „добра търговска практика“ (ДТП).

Понякога процедурите, с които се гарантира възможността за проследяване на храните и изземване в случай на несъответствие, се считат за част от ПРП.

В Кодекс алиментариус стандартните пререквизитни програми се наричат „Кодекси за добра практика“.

Recommended Posts

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите