4.7. HACCP принцип 7 – Документация и записи

Седмият принцип на HACCP изисква създаване на система за поддържане на документацията.

Записите са незаменими за преразглеждане на:

 • съответствието на HACCP плана;
 • съответствието на HACCP системата към HACCP плана;
 • документи, използвани при разработката на плана;
 • документи, породени от системата HACCP;
 • документация за използваните методи и процедури;
 • протоколи от програмите за обучението на персонала;
 • описание на продукта и неговото предназначение;
 • диаграма на поточността;
 • анализи на риска;
 • KKT, KЛ и свързаната с тях информация;
 • превантивни мерки за всяка опасност;
 • план за отклоненията и корективните мерки, които са предприети;
 • верификация на дейностите и процедурите.

Формата им за съхранение съдържа:

 • Заглавие на формата;
 • Час и дата;
 • Идентификация на продукта (вкл. тип, опаковка, производствена линия и код);
 • Критични лимити;
 • Наблюдения /измервания от мониторинга;
 • Подпис на оператора;
 • Предприети корективни действия, където е необходимо;
 • Подпис на проверяващия;
 • Дата на последващата проверка.
 • Идентификация на партидата, при която се е получило  отклонението;
 • Количество на продукта в партидата;
 • Вид на отклонението;
 • Информация за местоположението на партидата;
 • Описание на предприетите корективни действия;
 • Посещение на място;
 • Проверка и тестване на оборудването;
 • Поддръжка и калибриране на измервателните уреди;
 • Резултати от валидационните и верификационни дейности, включително методите, датата, отговорен обслужващ и/или организация, установени резултати и предприети действия.

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.

© 2024 Пендара