3.2. Какво е НАCСР?

Научно обоснована систематична система, идентифицираща специфичните опасности и мерките за техния контрол.

Базира се на предотвратяване на опасностите и намаляване на зависимостта от инспекция и тестване на безопасността на готовия продукт чрез неговата.

Може да се прилага при производството на първични суровини през цялата производствена верига чак до потребителя.

Позволява по-ефективно използване на ресурсите и времето от индустрията и контролните органи.

Поставя степента на контрол и отговорността в производството на ниво индустрия.

Въвежда контрол над всички аспекти на производството.

Допълва и изисква преоценка на въведените преди нея системи за контрол на качеството и безопасността, като част от систематичния подход и за тяхното интегриране в НАССР плана.

Възможно прилагане във всички сегменти или сектори на хранителната верига.

Необходими условия за внедряването на HACCP

Секторите да са въвели принципите за общата хигиена и/или ISO системата за управление на качеството (СУК)

Пълно включване и подкрепа от страна на управленския състав и работниците

Съвместима с въвеждането на TQMs, ISO 9000:2008 и ISO 22000:2005, FSMS 22000, PAS 220:2008

Пререквизитни програми

Необходима предпоставка (основа) за прилагане на системата НАССР.
Създават основните условия необходими за произвеждането на безопасни и качествени хранителни продукти (наръчници на база на международни и национални нормативни актове).
Ефективността им се оценява по време на разработването и прилагането на НАССР плана.
Редовно се документират и проверяват.
Въведени и ръководени отделно от НАССР плановете, но някои техни аспекти са включени и в НАССР плановете (пример: включване на рутинната поддръжка и калибровка в плана като част от дейността за проверка на прилагането на НАССР плана)

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.