2.3. Стандартизиране на формата

Критерии  какво се изисква Мониторинг  какво, как, кога и кой? Корективни действия  ако нещо е направено погрешно Документация  доказателства Верификация  провери работи ли?

2.2. Пререквизитни програми

Всеки бизнес оператор с храни следва да прилага пререквизитни програми в рамките на системата за самоконтрол. Наред с други добри практики, програмите включват добри хигиенни практики (ДХП) и [...]

2.1. Въведение в пререквизитните програми

В този модул ще ви запознаем с насоките за прилагане на системите за управление на безопасността на храните, обхващащи пререквизитните програми (ПРП). С член 4 от Регламент (EC) 852/2004 относно [...]

1.9. Национално законодателство

Закон за Българската агенция по безопасност на храните (Обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2011 г., посл. изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) (20.7.2017г.). Закон за храните (Обн., ДВ, [...]

1.8. Етикетиране на храните и опаковки

Регламент Рег. (EC) 1169/2011 относно информация за храните за потребителите. Свободното движение на безопасна и здравословна храна в Европейския съюз (ЕС) значително допринася за здравето и [...]

1.7. Хигиена на фуражите

Задълженията към производителите на фуражи се регламентират в Регламент (EC) 183/2005 от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите Основната цел на регламента е [...]

page 1 of 2