1.3. Основен закон на ЕС за храните

 In HACCP курс

Това е Регламент (EC) N°178/2002 от 28 януари 2002. Той въвежда основните принципи  и изисквания за безопасност на храните, създава Европейския орган по безопасност на храните и основните процедури свързани с безопасността на храните.

Дефинира понятието „храни“:

  • По смисъла на настоящия регламент „храни“ (или „хранителни продукти“) означава всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора;
  • Понятието „храни“ включва напитки, дъвки и всякакви вещества, включително вода, които са умишлено вложени в храните по време на тяхното производство, приготовление или обработка;
  • Понятието „храни“ не включва: фуражи; живи животни, освен ако не са подготвени за пускане на пазара за консумация от човека; растения преди прибиране на реколтата; медицински продукти по смисъла на Директиви 65/65/ЕИО (21) и 92/73/ЕИО; козметични средства по смисъла на Директива 76/768/ЕИО; тютюн и тютюневи изделия по смисъла на Директива 89/622/ЕИО; наркотични или психотропни вещества по смисъла на Единната конвенция на Обединените нации за наркотичните вещества от 1961 г. и Конвенцията на Обединените нации за психотропните вещества от 1971 г.; остатъчни вещества и замърсители.

Ключови елементи на регламента:

  • Безопасни храни (само безопасни хранителни продукти се предлагат на пазара).
  • Храни за животни (само безопасни фуражи се предлагат на пазара).
  • Представяне на храни (етикетиране, представяне, реклама: да не подвеждат консуматора).
  • Отговорност на операторите (първична законова отговорност при добива и производството на  храни/фуражи).
  • Проследимост (храни & фуражи) на всички етапи от производството включително търговията на дребно и обществено хранене; контрол на проследимостта отначало до края и обратно upstream/downstream)
  • Известяване/коопериране с компетентните органи – изтегляне или изземване на несъответстващ продукт (включва животни & фуражи и храни за животни & храни)


Проследимост

Проследимостта се установява на всички етапи от производството, преработката и разпространението.

Тя представлява система или процедури, включващи една стъпка назад и напред, позволяващи идентификация на доставчици или купувачи (предоставя се при поискване от контролния орган).

Операторите подходящо етикетират и обозначават храните и фуражите с цел улесняване тяхната проследяемост (съответна документация и информация на място).

Държавите-членки поддържат система за официални проверки и други подходящи за обстоятелствата дейности, включително публично оповестяване на информация относно безопасността и риска на храните, упражняване на контрол върху безопасността на храните и други наблюдаващи дейности, обхващащи всички етапи на производство, преработка и дистрибуция.

Те определят и правилата за приложимите мерки и санкциите при нарушения на законодателството в областта на храните и фуражите. Предвидените мерки и санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.

Recommended Posts

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите