1.7. Хигиена на фуражите

 In HACCP курс

Задълженията към производителите на фуражи се регламентират в Регламент (EC) 183/2005 от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите

Основната цел на регламента е да гарантира високо ниво на защита на човешкия живот, както и защита на здравето на животните и околната среда

Този регламент гарантира, че безопасността на фуражите се осигурява на всички етапи, които могат да окажат влияние върху безопасността на фуражите и храните, включително първичното производство

Той въвежда система от отговорности и изисквания, за да гарантира, че животинските фуражи са безопасни и с добро качество, като осигурява възможност за проследяване през цялата фуражна верига.

Регламентът се прилага за дейностите на операторите в сектора на фуражите, които обхващат от първичното производство на животински фуражи до (и включително) пускането им на пазара, както и храненето на животни за хранителна продукция и вноса и износа на храна от и до държави извън ЕС.

Изключения от обхвата на регламента:

 • Частното домашно производство на фуражи за животни за хранителна продукция, отглеждани за частно вътрешно потребление, и за животни, които не са отглеждани за хранителна продукция.
 • Храненето на животни за хранителна продукция, отглеждани за частно вътрешно потребление
 • Директната доставка от производителя на малки количества първични продукти до крайния потребител или до местни търговски обекти, предоставящи продукти директно на крайния потребител
 • Храненето на животни, които не се отглеждат за хранителна продукция
 • Директната доставка на малки количества първична продукция на фуражи на местно ниво от производителя до местни стопанства с цел потребление от тези стопанства
 • Търговията на дребно на храни за дребни домашни животни.

Основни елементи:

 • Задължителна регистрация на всички оператори в сектора на фуражите от компетентен орган.
 • Одобрение на стопанските обекти във фуражния сектор, извършващи дейности, които включват по-чувствителни вещества, като например някои фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи.
 • Въвеждане на задължителни изисквания за производство на фуражи на ниво стопанство.
 • Хармонизирани изисквания за хигиена, които да се спазват от всички предприятия за фуражи.
 • Добра хигиенна практика, която да се прилага на всички нива на земеделската продукция и при използването на фуражите.
 • Въвеждане на принципи за анализ на опасностите и контрол в критичните точки (HACCP) за операторите в сектора на фуражите и на други нива, освен при първичното производство.
 • Насърчаване на разработването на европейски и национални ръководства за добри практики в производството на фуражи.

Recommended Posts

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите