2.3. Стандартизиране на формата

Критерии  какво се изисква Мониторинг  какво, как, кога и кой? Корективни действия  ако нещо е направено погрешно Документация  доказателства Верификация  провери работи ли?

2.2. Пререквизитни програми

Всеки бизнес оператор с храни следва да прилага пререквизитни програми в рамките на системата за самоконтрол. Наред с други добри практики, програмите включват добри хигиенни практики (ДХП) и [...]

2.1. Въведение в пререквизитните програми

В този модул ще ви запознаем с насоките за прилагане на системите за управление на безопасността на храните, обхващащи пререквизитните програми (ПРП). С член 4 от Регламент (EC) 852/2004 относно [...]