Становище на Пендара във връзка с нова интервенция „Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари“.

До Министерство на земеделието


СТАНОВИЩЕ
във връзка с проект на нова интервенция
„Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари“.

През 11.2019г. организацията ни представи кандидатура за включване в ТРГ за изготвяне на СПРЗСР за периода 2021-2027 г., но не беше допусната до участие. В предвид фокуса, опита и експертизата ни; както и водени от стремежа да допринесем за стратегическия план за ОСП в България; и не на последно място, обръщайки внимание, че аналогични мерки са включени по наша инициатива в Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г., настояваме Фондация „ЛокалФууд.бг“ да бъде включена в работната група по съставяне на стратегически план за ОСП 2021-2027.

Проектът на новата интервенция „Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари“ е стъпка напред спрямо досегашната Мярка 16.4., но все още е далеч от нуждите на производителите и пазара, за да бъде наистина ефективна. Отдаваме го на факта, че микро и малките производители у нас нямат представителство в ТРГ по стратегическия план за ОСП 2021 – 2027 г. и по същество тяхното мнение не е взето предвид.

Новата интервенция е ограничаваща! Трябва да се разшири, за да обхване многообразието от модели на къси вериги на доставки, местни пазари и хранителни кръгове.

Проектът допуска до участие кооперативни структури от земеделски стопани, в това число: групи и организации на производители и областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти в секторите растениевъдство и животновъдство – продукти, които попадат в обхвата на сектори „Мляко и млечни продукти“, „Месо и месни продукти“, „Плодове и зеленчуци“, „Мед и пчелни продукти“ и „Биологично производство“. Не са включени важни и многобройни групи участници, имащи пряко отношение към късите вериги на доставки, а именно:

  • Производителите на вино, ракия, оцет, десертно и стафидено грозде.
  • Събирачите на билки, гъби, трюфели, горски плодове и др. горски продукти, извършващи дейността си съгл. Закона за горите.
  • Рибарите, извършващи улов на риба и аквакултури, съгласно Закон за рибарството и аквакултурите.
  • Ресторантите, къщите за гости, винарските изби и др. хранителни обекти в туризма, които участват в местни хранителни кръгове с местни земеделски стопани, събирачи на горски продукти или рибари.
  • Производителите и занаятчиите на продукти, храни, вино и ракия, регистрирани по европейските схеми за качество (ЗНП / ЗГУ / ХТСХ) или национални стандарти, като “планински продукт”, “местен/регионален традиционен продукт” и бъдещи такива.

Проектът не отчита два много важни проблема при потенциалните участници в различните модели на къси вериги на доставки. Първо, огромна част от тях към момента оперират в сивия сектор. Второ, голяма част от вече регистрираните пък имат слаба маркетингова, логистична и networking подготовка, което възпрепятства работата им в съюз. В тази връзка, освен с предвидените мерки в Коалиционното споразумение, уместно е интервенция в тази насока да бъде включена и тук. Към дейностите обезателно трябва да се включат: 1) програма от обучения, развиване на умения и менторство от master производители и 2) експертно консултиране за регистрация на новите производители в обединението, стартиращи дейност.

Не на последно място – реформи за микро и малките в земеделието не могат да бъдат правени без обсъждане с тях! Да, тази общност от производители е изключително разединена, трудна за дебат и няма представителност, причината за което е в омагьосаният кръг на тяхната пренебрегнатост до момента. Но новото земеделско министерство трябва да намери решение за това, като първа стъпка в тази насока следва да бъде преразглеждане на изискванията за включване на участници в ТРГ по стратегическия план за ОСП.

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.

© 2024 Пендара