Съдържание на курса

Автор: д-р Илиян Костов, експерт по безопасност на храни и ветеринарни въпроси

Модул 1: Международно, европейско и национално законодателство по безопасност на храните

1.1. Международно законодателство
1.2. Европейско законодателство
1.3. Основен закон на ЕС за храните
1.4. Официален контрол на ЕС за храните
1.5. Хигиенен пакет – Рег. (ЕС) 852/2004
1.6. Хигиенен пакет – Рег. (ЕС) 853/2004
1.7. Хигиена на фуражите
1.8. Етикетиране на храните и опаковки
1.9. Национално законодателство

Модул 2: Насоки за прилагането на системи за управление на безопасността на храните, обхващащи пререквизитни програми (ПРП)

2.1. Въведение в пререквизитните програми
2.2. Пререквизитни програми
2.3. Стандартизиране на формата
2.4. Наръчник на пререквизитните програми

Модул 3: Насоки за прилагането на системи за управление на безопасността на храните, основани на принципите на НАССР –
въведение

3.1. Въведение в НАССР системата
3.2. Какво е НАCСР?
3.3. НАССР обучение и образование
3.4. НАССР дефиниции
3.5. Основни изисквания на НАССР системата
3.6. Сформиране на НАССР екип
3.7. Описание на продукта
3.8. Диаграма на поточността

Модул 4: Насоки за прилагането на системи за управление на безопасността на храните, основани на принципите на НАССР – принципи

4.1. HACCP принцип 1 – Определяне на опасностите
4.2. HACCP принцип 2 – Определяне на ККТ
4.3. HACCP принцип 3 – Създаване на критичен лимит
4.4. HACCP принцип 4 – Мониторинг
4.5. HACCP принцип 5 – Корективни действия
4.6. HACCP принцип 6 – Верификационни процедури
4.7. HACCP принцип 7 – Документация и записи

Модул 5: Насоки за улесняване и гъвкавост при прилагането на  системите за управление на безопасността на храните в микропредприятията и за търговци на хранителни стоки на дребно

5.1. Ключови моменти за опростена HACCP процедура за микро производството
5.2. Улесняване и гъвкавост при прилагането на HACCP за търговци на хранителни стоки на дребно
5.2.1. Преглед на пререквизитните програми – обобщение
5.2.2. Преглед на пререквизитните програми – блок-схеми
5.2.2.1. Месарски магазин
5.2.2.2. Магазин за хранителни стоки
5.2.2.3. Хлебарница
5.2.2.4. Рибен магазин
5.2.2.5. Сладоледопродавница

Съкращения:

БХ – безопасност на храните
БОХ – бизнес операторите с храни
ДПП – добри производствени практики
ДХП – добри хигиенни практики
КЛ – критичен лимит
ККТ – критична контролна точка
ОК – официален контрол
ПРП – пререквизитни програми
СЖП – странични животински продукти
ТД – техническа документация

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.